Ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na

Pre­si­den­tin­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkaa huo­men­na 17.1. Ennak­ko­ää­nes­tys on mah­dol­li­nen ylei­sis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­sa koko maas­sa koti­kun­nas­ta riip­pu­mat­ta. Ennak­ko­ää­nes­tys päät­tyy ensi vii­kon tiis­tai­na 23.1.

Ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kat

Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka­na on Nät­te­po­ri. Siel­lä voi äänes­tää arki­sin kel­lo 12–19 ja lau­an­tai­na sekä sun­nun­tai­na kel­lo 10–14.
Iin Kärk­käi­sel­lä ei ole ennak­ko­ää­nes­tys­paik­kaa, vaik­ka se mai­ni­taan muun muas­sa äänioi­keu­te­tuil­le pos­ti­te­tuis­sa ilmoi­tus­kor­teis­sa.

Kui­va­nie­mel­lä voi äänes­tää ennak­koon Kui­va­nie­mi-talol­la. Äänes­ty­sai­ka on arki­sin kel­lo 11–17 ja lau­an­tai­na sekä sun­nun­tai­na kel­lo 12–14.

Iin hoi­va- ja hoi­to-osas­toil­la sekä Kui­va­nie­men hoi­vao­sas­to-pal­ve­lua­sun­nois­sa äänes­tyk­sen ajan­koh­dis­ta ilmoi­te­taan asuk­kail­le erik­seen. Koti­ää­nes­tyk­seen tulee Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä ilmoit­tau­tua kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le vii­meis­tään tänään tiis­tai­na kel­lo 15.30 joko kir­jal­li­ses­ti tai puhe­li­mit­se nume­roon 050 310 3458.

Hau­ki­pu­taal­la ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on S-Mar­ke­tis­sa. Äänes­tää voi arki­sin kel­lo 10–20, lau­an­tai­na kel­lo 10–16 ja sun­nun­tai­na kel­lo 12–17.

Kel­lon S-Mar­ke­tis­sa voi äänes­tää ennak­koon ensi vii­kon maa­nan­tai­na ja tiis­tai­na 22.–23. päi­vä kel­lo 10–20.

Kii­min­gis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on yhteis­pal­ve­lu­pis­tees­sä enti­sel­lä kun­nan­vi­ras­tol­la. Siel­lä voi äänes­tää arki­sin kel­lo 10–20, lau­an­tai­na kel­lo 10–16 ja sun­nun­tai­na kel­lo 12–17.

Yli­kii­min­gin ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka on S-mar­ket. Äänes­ty­sa­jat ovat arki­sin kel­lo 10–19 ja lau­an­tai­na kel­lo 10–16.

Yli-Iis­sä ennak­ko­ää­nes­tys­paik­ka Sale. Siel­lä äänes­tys­mah­dol­li­suus on arki­sin kel­lo 10–19 ja lau­an­tai­na kel­lo 10–16.

Oulun alu­eel­la lai­tos­hoi­dos­sa ole­vil­le ennak­ko­ää­nes­tyk­sen toi­mit­ta­mi­ses­ta ilmoi­te­taan kysei­ses­sä toi­min­tayk­si­kös­sä erik­seen.
Koti­ää­nes­tyk­sen tar­pees­ta tulee Oulus­sa ilmoit­taa vii­meis­tään tänään kel­lo 16 äänioi­keu­te­tul­le lähe­te­tys­sä ilmoi­tus­kor­tis­sa mai­ni­tun koti­kun­nan kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nal­le.

Hen­ki­löl­li­syys todis­tet­ta­va

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä on sun­nun­tai­na 28.1. Sil­loin äänioi­keu­tet­tu saa äänes­tää vain sii­nä äänes­tys­pai­kas­sa, joka on mer­kit­ty äänioi­keus­re­kis­te­riin ja äänioi­keu­te­tul­le ennen vaa­le­ja pos­ti­tet­tuun ilmoi­tus­kort­tiin.

Äänes­tä­jän on sel­vi­tet­tä­vä hen­ki­löl­li­syy­ten­sä äänes­tys­pai­kal­la. Sik­si hänen tulee ehdot­to­mas­ti ottaa mukaan­sa kuval­li­nen hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus, esi­mer­kik­si sirul­li­nen hen­ki­lö­kort­ti, ajo­kort­ti tai pas­si.