ELY-kes­kus Ollin­kor­ves­ta: Tuu­li­puis­to­jen yhteis­vai­ku­tuk­sia sel­vi­tet­tä­vä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut lausunnon Ollinkorven tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus vaa­tii, että Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­työn ede­tes­sä on sel­vi­tet­tä­vä, min­kä­lai­se­na han­ke on toteu­tet­ta­vis­sa niin, että ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set jää­vät hyväk­syt­tä­väl­le tasol­le.

ELY-kes­kus kiin­nit­tää huo­mio­ta monis­sa lausun­nois­sa ja mie­li­pi­teis­sä esil­le tuo­tuun näke­myk­seen, että han­ke on var­sin laa­ja ja vaih­toeh­to 1 (VE1) on oleel­li­ses­ti laa­jem­pi kuin maa­kun­ta­kaa­van mukai­set tuu­li­voi­ma-1-alu­eet. ELY-kes­kus tote­aa perus­tel­luk­si laa­tia Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton edel­lyt­tä­mä ana­lyyt­ti­nen tar­kas­te­lu maa­kun­ta­kaa­van ohjaus­vai­ku­tuk­sen toteu­tu­mi­ses­ta.

Maa­kun­ta­kaa­va on läh­tö­koh­ta

Vaih­toeh­dos­sa VE1 Ollin­kor­ven alu­eel­le raken­ne­taan noin 63 voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­to. Vaih­toeh­dos­sa VE2 alu­eel­le raken­ne­taan noin 15 voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­to, jon­ka voi­ma­lat sijoit­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maan 3. vai­he­maa­kun­ta­kaa­vas­sa osoi­te­tuil­le tuu­li­voi­ma­loi­den alueil­le.

ELY-kes­kus tote­aa, että maa­kun­ta­kaa­van tuu­li­voi­ma-aluei­siin tukeu­tu­va vaih­toeh­to on vai­ku­tus­ten arvioin­nil­le kes­kei­nen läh­tö­koh­ta, johon laa­jem­pia raken­ta­mis­mah­dol­li­suuk­sia tulee ver­ra­ta. Se tote­aa, että jat­ko­suun­nit­te­lus­sa voi olla tar­peen muo­dos­taa lisä­vaih­toeh­to­ja, joi­den laa­juus on YVA-suun­ni­tel­mas­sa esi­tet­ty­jen vaih­toeh­to­jen välil­tä. Vai­ku­tus­ten arvioin­nin tulee antaa tar­ken­ta­vaa tie­toa, voi­daan­ko ja mis­sä mää­rin voi­ma­loi­ta raken­taa maa­kun­ta­kaa­van tv-aluei­den ulko­puo­lel­le.

Yhteis­vai­ku­tus­ten arvioin­ti kes­keis­tä

Mai­se­mal­lis­ten vai­ku­tus­ten arvioin­nis­sa on ELY-kes­kuk­sen mukaan huo­mioi­ta­va läh­tö­koh­ti­na voi­ma­loi­den suu­ri koko, han­kea­lu­een laa­juus ja lähiym­pä­ris­tös­sä ole­vat muut tuu­li­voi­ma­hank­keet. Yhteis­vai­ku­tus­ten arvioin­ti on ELY:n mie­les­tä kes­kei­nen. Vai­ku­tusar­vioin­nis­sa tuli­si eri­tyi­ses­ti pys­tyä tar­kas­te­le­maan mai­se­mal­li­sen muu­tok­sen mer­kit­tä­vyyt­tä lähiym­pä­ris­tön herk­kiin koh­tei­siin. Osa­na mai­se­mal­lis­ten vai­ku­tus­ten voi­mak­kuut­ta tulee arvioin­nis­sa huo­mioi­da myös koh­tee­seen näky­vien voi­ma­loi­den koko­nais­mää­rä.

Mai­se­ma­vai­ku­tus­ten arvioin­tia var­ten teh­tä­vien valo­ku­va­so­vit­tei­den paik­ka­va­lin­nois­sa tulee huo­mioi­da sekä mai­se­man, kult­tuu­ri- ja luon­no­nym­pä­ris­tön arvo­koh­teet sekä kylät ja asu­tus, vir­kis­ty­sa­lu­eet ja tie­mai­se­man kes­kei­set koh­teet. Len­toes­te­va­lo­jen näky­mi­ses­tä on tar­peen teh­dä myös hämä­rään ja pime­ään ajoit­tu­via valo­ku­va­so­vit­tei­ta.

Ties­töön ja rataan huo­mio

Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-kes­kus kiin­nit­tää lausun­nos­saan Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­hank­keen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta ja osal­lis­tu­mis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta huo­mion myös muun muas­sa rata­verk­koon ja suun­ni­tel­tuun Iin ohi­kul­ku­tie­hen.

Väy­lä­vi­ras­ton mukaan tuu­li­voi­ma-aluei­den kaik­ki kul­ku­yh­tey­det tulee suun­ni­tel­la muu­al­ta kuin taso­ris­teys­ten kaut­ta.

Suun­ni­tel­mat val­ta­tien 4 raken­ta­mi­ses­ta uuteen paik­kaan välil­le Räinänperä–Pohjois-Iin suo­ra tulee huo­mioi­da tuu­li­puis­ton suun­nit­te­lus­sa.

Han­kea­lu­een ties­tön suun­nit­te­lus­sa tuli­si tukeu­tua mah­dol­li­sim­man hyvin ole­mas­sa ole­viin met­sä­au­to­tei­hin ja pyr­kiä vält­tä­mään met­sä­aluei­den pirs­tou­tu­mis­ta. Yhteys­vi­ran­omai­nen huo­maut­taa, että VE1:n mukai­ses­sa alus­ta­vas­sa tie­suun­ni­tel­mas­sa näyt­täi­si ole­van sel­lai­sia uusia tie­yh­teyk­siä, jot­ka kul­ke­van rin­nak­kain lähel­lä ole­van met­sä­tien kans­sa tai jo raken­net­tua met­sä­ties­töä ei näy­te­tä käy­tet­tä­vän opti­maa­li­ses­ti.

Lajis­toa tut­kit­ta­va

ELY-kes­kus muis­tut­taa, että suun­nit­te­lua­luet­ta ei ole vält­tä­mät­tä kar­toi­tet­tu kat­ta­vas­ti lajis­ton osal­ta aiem­min, jol­loin ole­mas­sa ole­vat uha­na­lais­ten lajien tie­dot eivät ole kat­ta­via.

Yhteys­vi­ran­omai­nen tote­aa, että uusis­sa tuu­li­voi­ma­hank­keis­sa ja nii­den voi­ma­loi­den sijoit­te­lus­sa on otet­ta­va huo­mioon, että nykyi­set voi­ma­lat Iin ran­ni­kol­la ovat jo este­vai­ku­tuk­sel­laan siir­tä­neet pää­muut­to­rei­tin kes­kit­ty­mä­aluet­ta, jaka­neet sen osin kah­teen osaan. On var­mis­tut­ta­va sii­tä, ettei uusil­la voi­ma­loil­la aiheu­te­ta lisäes­tet­tä pää­muut­to­reit­tiä muut­ta­vil­le lajeil­le.

Yhteys­vi­ran­omai­nen tote­aa monen palaut­tee­nan­ta­jan tavoin yhteis­vai­ku­tus­ten arvioin­nin tär­keäk­si. Iin ran­ni­kol­le on jo raken­net­tu ver­ra­ten pal­jon tuu­li­voi­ma­loi­ta ja lisää ollaan suun­nit­te­le­mas­sa. Yhteis­vai­ku­tus­ten mer­ki­tys koros­tuu, mikä­li suun­ni­tel­laan tuu­li­voi­ma-aluei­ta maa­kun­ta­kaa­vas­sa esi­tet­tyä laa­jem­pi­na koko­nai­suuk­si­na.