Ehdol­la edus­kun­taan: Vain yksi kir­joi­tus

Leh­det ovat vaa­lien alla täyn­nä ehdok­kai­den kir­joi­tuk­sia. Minä pää­tin kir­joit­taa vain yhden kir­joi­tuk­sen leh­teen, se on täs­sä.

Pal­kal­la on tul­ta­va toi­meen. Sii­nä­pä lyhyt lause, johon kitey­tyy yksi tavoit­tee­ni, jota haluan vie­dä eteen­päin. Suo­ma­lais­ta yhteis­kun­taa on raken­net­tu ennen yhdes­sä sopi­mal­la. Tämä sopi­mi­nen on hei­ken­ty­nyt, mm. jul­ki­sen sek­to­rin työn­te­ki­jöi­den loma­ra­ho­ja lei­kat­tiin ja työ­ai­kaa piden­net­tiin, ja se on muren­ta­nut luot­ta­mus­ta työ­mark­ki­noil­la. Nyt tar­vit­sem­me luot­ta­muk­sen palaut­ta­mis­ta, ja sii­hen on kei­no­na kol­mi­kan­tai­nen sopi­mi­nen työn­te­ki­jöi­den, työ­nan­ta­jien ja val­tion kes­ken. Ei voi jat­kua niin, että lain­sää­tä­jä hei­ken­tää neu­vot­te­luos­a­puol­ten toi­min­tae­del­ly­tyk­siä. Yhdes­sä sopi­mi­nen on yhteis­kun­nan voi­ma­va­ra. Yhdes­sä neu­vot­te­le­mal­la ja val­mis­te­le­mal­la voi­daan tur­va­ta asial­li­set työ­olot ja työ­eh­dot.

Sote-uudis­tuk­sen val­mis­te­lu lope­tet­tiin. Sii­nä on sekä hyviä että huo­no­ja puo­lia. Rahaa paloi pal­jon val­mis­te­luun, oli­si­ko sil­lä rahal­la saa­tu kor­jat­tua nykyi­siä ongel­ma­koh­tia sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa ilman suu­rem­pia koko­nai­suu­dis­tuk­sia? Jos sote-uudis­tus sel­lai­se­naan oli­si vie­ty maa­liin asti, oli­si­ko pal­ve­lut tuo­tet­tu jat­kos­sa mark­ki­na­ve­toi­ses­ti isol­la rahal­la? Valin­nan­va­paut­ta ihmi­sil­lä on jo nyt, mie­les­tä­ni koko­nais­vas­tuu pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä pitää kui­ten­kin olla jul­ki­sen sek­to­rin käsis­sä. Siten, että ihmi­sil­lä on aito mah­dol­li­suus vali­ta myös jul­ki­nen ter­vey­den­huol­to. Tämä tar­koit­taa sitä, että ter­veys­kes­kuk­set on säi­ly­tet­tä­vä vah­voi­na perus­ter­vey­den­huol­lon toi­mi­joi­na, lähel­lä ihmi­siä. Kaik­kea leik­kaus­toi­min­taa ja eri­kois­sai­raan­hoi­toa ei pidä kes­kit­tää vain yli­opis­to­sai­raa­loi­hin. Van­hus­ten hoi­van tar­peen arvioin­nis­sa on otet­ta­va huo­mioon van­huk­sen oma ja hänen läheis­ten­sä tah­to hyvän hoi­don jär­jes­tä­mi­ses­tä. Hoi­ta­ja­mi­tou­tus tulee kir­ja­ta lakiin hoi­toi­suu­den mää­rit­te­lyn avul­la. Osa tar­vit­see enem­män hoi­ta­via käsiä, mitä toi­nen.

Sosi­aa­li­tur­vaa on yksin­ker­tais­tet­ta­va. Lyhy­tai­kai­sen­kin työn vas­taa­not­ta­mi­nen tulee olla kan­nat­ta­vaa ilman kat­ko­ja toi­meen­tu­loon. Nykyi­nen sosi­aa­li­tur­va­mal­li ei ole työ­hön kan­nus­ta­va, yleis­tur­va takaa ihmi­sen toi­meen­tu­lon ja tar­vit­ta­vat pal­ve­lut. Työ­tu­lot ja sosi­aa­li­tur­va tulee yhteen sovit­taa vaih­tu­vis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa, kuten van­hem­pain­va­paal­la, osa­työ­ky­kyi­se­nä ja seson­ki­työn­te­ki­jä­nä. Työt­tö­myyt­tä ei saa rat­kais­ta palk­ka-alen tai osa-aika­työn avul­la. Ne vain lisää­vät yhteis­kun­nan kus­tan­nuk­sia ja aiheut­ta­vat työ­mark­ki­noi­den kah­tia­ja­kau­tu­mis­ta. Jous­toa työ­elä­mäs­sä tar­vi­taan, mut­ta sen pitää perus­tua molem­min­puo­li­seen hyö­tyyn. Aktii­vi­mal­lis­ta tulee luo­pua, sil­lä se kurit­taa, nöy­ryyt­tää ja eriar­vois­taa työt­tö­miä.

Haluan lisä­tä dia­lo­gia päät­tä­jien ja äänes­tä­jien välil­lä. Palaut­taa luot­ta­muk­sen poli­tiik­kaan ja tuo­da inhi­mil­li­syyt­tä lisää pää­tök­sen­te­koon. Olen nuo­ri, mut­ta tar­peek­si koke­nut ja val­mis vaa­ti­vaan kan­san­edus­ta­jan teh­tä­vään.

Inka Hok­ka­nen
kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas
Kuusa­mos­ta (sd)