Ehdol­la edus­kun­taan: Moto­ris­teil­le tasa­ver­tais­ta koh­te­lua

Moot­to­roi­dut kak­si­pyö­räi­set ovat alhai­sen ener­gian­ku­lu­tuk­sen ja pääs­tö­jen ansios­ta paras ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­sin vaih­toeh­to työ- ja asioin­ti­mat­koil­la kau­pun­kia­lueil­la, taa­ja­mis­sa ja haja- asu­tusa­lueil­la. Tämän vuok­si moot­to­ri­pyö­rien ja mopo­jen sään­te­lyn tulee olla nykyis­tä enem­män käyt­tä­jä­läh­töis­tä ja käyt­tä­jää pal­ve­le­vaa. Moot­to­ri­pyö­räi­lyyn ei tule sovel­taa sään­te­lyä tai sää­dök­siä, joil­la ei ole moto­ris­tin lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta paran­ta­via vai­ku­tuk­sia.

Moot­to­ri­pyö­rät ovat kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­nen osa lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää, joka pie­nen­tää lii­ken­teen ruuh­kia ja pääs­tö­jä. Myös EU on lin­jan­nut, että lii­ken­ne­ruuh­kien vält­tä­mi­sek­si tuli­si käyt­tää enem­män kak­si­pyö­räi­siä. Moot­to­ri­pyö­rien tar­vit­se­ma tila lii­ken­tees­sä ja pysä­köin­nis­sä on pal­jon pie­nem­pi kuin esi­mer­kik­si hen­ki­lö­au­to­jen. Moot­to­ri­pyö­ril­le on sik­si perus­tel­tua myön­tää oikeus ajaa bus­si­kais­toil­la ruuh­kien pie­nen­tä­mi­sek­si. Lii­ken­nein­fran suun­nit­te­lus­sa moot­to­roi­tu­jen kak­si­pyö­räis­ten eri­tyi­so­mi­nai­suu­det tuli­si ottaa huo­mioon parem­min väy­lien ja nii­den varus­tei­den suun­nit­te­lus­sa sekä tar­jo­ta park­kia­luei­ta kau­pun­kiym­pä­ris­tös­sä, joka oli­si omi­aan lisää­mään kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukais­ta työ­mat­ka­liik­ku­mis­ta.

Moot­to­ri­pyö­rien pie­net pääs­töt tulee huo­mioi­da parem­min, ja moot­to­ri­pyö­rien auto­ve­ro tuli­si alen­taa samal­le tasol­le kuin samoil­la pääs­tö­mää­ril­lä ole­vil­la hen­ki­lö­au­toil­la on. Moot­to­ri­pyö­rien osta­mi­sen vero­tuk­sen tulee olla tas­a­puo­li­nen ja yhden­ver­tai­nen hen­ki­lö­au­to­jen kans­sa. Pit­käl­lä täh­täi­mel­lä auto­ve­ros­ta tuli­si luo­pua asteit­tain koko­naan.

Polt­to­moot­to­ris­ten ajo­neu­vo­jen muun­to­tuet, säh­kö­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen han­kin­ta­tuet sekä val­tion moot­to­ria­jo­neu­vo­jen romu­tus­palk­kio tuli­si ulot­taa myös moot­to­roi­tui­hin kak­si­pyö­räi­siin. Täl­lä het­kel­lä moot­to­roi­dun kak­si­pyö­räi­sen han­kin­nas­sa vero­te­taan 2,4 ker­tai­ses­ti saman pääs­töi­seen autoon ver­rat­tu­na.

Eero Suu­ta­ri
kan­san­edus­ta­ja ja -ehdo­kas (kok.)