Ehdol­la edus­kun­taan: Arjen tur­va kuu­luu jokai­sel­le

Minul­la on ollut ilo elää, teh­dä työ­tä ja toi­mia luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä sekä vapaa­eh­tois­työs­sä aloil­la, joi­den kaut­ta olen pääs­syt koh­taa­maan monen­lais­ten ihmis­ten arkea. Se mikä on toi­sel­le itses­tään sel­vää, on toi­sel­le ulot­tu­mat­to­mis­sa.

Arjen tur­vaan vai­kut­ta­vat monet teki­jät. Kes­keis­tä on kat­to pään pääl­lä, joka­päi­väi­nen lei­pä, vaa­te­tus, tur­val­li­nen eli­nym­pä­ris­tö ihmis­suh­tei­neen sekä ter­veys. Tur­vaan tar­vi­taan sään­nöl­li­nen toi­meen­tu­lo. Työn puut­tu­mi­nen vie poh­jan toi­meen­tu­lon tur­vas­ta ja lii­an usein alen­taa myös itse­tun­toa. Jokai­sel­la kyke­ne­väl­lä ihmi­sel­lä on oikeus työ­hön. Ikä­vä kyl­lä se puut­tuu vie­lä lii­an monel­ta. Vähin­tään yhdel­lä per­heen­jä­se­nel­lä tulee olla työ­paik­ka. Yrit­tä­jyys syn­nyt­tää työ­paik­ko­ja, sik­si yrit­tä­jyyt­tä tulee hel­pot­taa eri kei­noin. Eri­tyis­ryh­mien työl­lis­tä­mi­nen tulee olla vel­voi­te. Työn myö­tä saa­daan vero­tu­lo­ja ja näin kun­tien ja val­tion tulot kas­va­vat. Vau­vas­ta vaa­riin tar­vi­taan eri­lai­sia ennal­taeh­käi­se­viä, tuke­via ja kor­jaa­via pal­ve­lu­ja. Tar­vi­taan tukea lap­si­per­hei­den arjen tur­vaa­mi­sek­si, laa­du­kas­ta var­hais­kas­va­tus­ta, perus­o­pe­tus­ta, ja amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Eri ikäis­ten koti- ja hoi­va­pal­ve­lu­jen tulee olla laa­duk­kai­ta ja tur­val­li­sia. Eri­tyis­ryh­mien pal­ve­luis­sa tulee huo­mioi­da hei­dän eri­tyis­tar­peen­sa liit­tyen asu­mi­seen ja tuki­toi­miin.

Ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lui­den tulee olla saa­ta­vil­la nykyis­tä nopeam­min ja yksi­löl­li­sem­min. Pit­kät jono­tusa­jat lisää­vät ihmis­ten sai­raut­ta ja pahoin­voin­tia sekä usein lisää­vät kus­tan­nuk­sia. “Hen­ki­lös­tö on voi­ma­va­ra” — fraa­si pitää paik­kan­sa. Hyvin joh­det­tu ja hoi­det­tu hen­ki­lös­tö osaa ja jak­saa tuot­taa laa­duk­kai­ta pal­ve­lu­ja. Täs­sä työs­sä tah­don olla muka­na.

Mar­ja-Lee­na Kemp­pai­nen
kun­nal­lis­neu­vos
eme­ri­ta kan­san­edus­ta­ja 1999–2003
edus­kun­ta­vaa­lieh­do­kas (kd)
Oulu