Eero Yli­ta­los­ta Iin Pää­ta­lo-tie­tä­jä

Kysymysten tekijät ja kirjalla palkitut: Aki Huovinen (vas.), Pertti Huovinen, Eero Ylitalo, Ville Välkky, Pirjo Juntunen, Antero Virkkunen.

Iin kir­jas­to jär­jes­ti Kal­le Pää­ta­lon syn­ty­män 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si kol­me tapah­tu­maa, vii­mei­se­nä Kenes­tä Iin Pää­ta­lo-tie­tä­jä tie­to­kil­pai­lun. Kil­pai­lus­sa oli kysy­myk­siä Kal­le Pää­ta­lon kir­jal­li­sen tuo­tan­non ohel­la muu­ta kir­jai­li­jaan ja hänen elä­män­työ­hön­sä liit­ty­vää. Kysy­myk­sis­tä vas­ta­si­vat Aki ja Pert­ti Huo­vi­nen. Kil­pai­li­jat oli­vat jär­jes­te­lyi­hin tyy­ty­väi­siä. Kysy­myk­siin vas­tat­tiin finaa­li­kier­ros­ta lukuun otta­mat­ta kir­jal­li­ses­ti. Pai­kal­la ollut ylei­sö pys­tyi arvioi­maan omaa tie­tä­mys­tään val­ko­kan­kaal­le hei­jas­te­tuis­ta kysy­myk­sis­tä.

Perus­kil­pai­lus­sa käy­tiin läpi kak­si kah­den­kym­me­nen kysy­myk­sen sar­jaa, joi­den jäl­keen pidet­tiin kah­del­le par­haal­le kym­me­nen kysy­myk­sen finaa­li, jos­sa vas­tat­tiin suul­li­ses­ti. Ensim­mäi­sen osion jäl­keen joh­ti Vil­le Välk­ky pis­tein 16,5. Toi­se­na oli Eero Yli­ta­lo 14 pis­tet­tä ja kol­man­te­na Pir­jo Jun­tu­nen vain puo­li pis­tet­tä peräs­sä.

Finaa­liin läh­det­tiin jän­nit­tä­väs­tä tilan­tees­ta, sil­lä Eero Yli­ta­lo nousi kär­keen pis­tein 29,5, jos­ta Vil­le Välk­ky oli vain puo­len pis­teen pääs­sä. Yli­ta­lo vei voi­ton nopea­tem­poi­ses­sa kisas­sa ruti­noi­tu­neem­pa­na kil­pai­li­ja­na pis­tein 8–6. Paras iiläi­nen pää­ta­lo­tie­tä­jä oli hyvät pist­tet kerän­nyt Pir­jo Jun­tu­nen.

Tulok­set

Perus­kil­pai­lu: 1) Eero Yli­ta­lo Oulu 29,5, 2) Vil­le Välk­ky Oulu 29, 3) Pir­jo Jun­tu­nen Ii 23,5, 4) Ante­ro Virk­ku­nen Oulu 20,5, 5) Juha­ni Malo Ii 13,5, 6) Aila Talus Hau­ki­pu­das 13.

Finaa­li: Eero Yli­ta­lo — Vil­le Välk­ky 8–6.