Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: “Tule­van sote-uudis­tuk­sen yhtey­des­sä pitää poh­tia kun­ta­ko­ko­nai­suut­ta uudes­taan”

Vas­taa­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton toi­min­nan­joh­ta­ja Jaak­ko Ala­vuo­tun­ki.

1. Onko mie­les­tän­ne yksit­täi­sel­lä kan­san­edus­ta­jal­la tai ryh­mäl­lä jon­kin alu­een edus­ta­jia oikeut­ta ajaa edus­kun­nas­sa oman alu­een­sa etua? Jos on, niin miten? Jos ei, niin mik­si ei?
– Kan­san­edus­ta­jil­la on suo­ras­taan vel­vol­li­suus ajaa oman alu­een­sa asioi­ta edus­kun­nas­sa. Päi­vit­täi­ses­sä edus­kun­ta­työs­sä pai­kal­li­set tee­mat limit­ty­vät val­ta­kun­nal­lis­ten asioi­den kans­sa.

2. Mikä on mie­les­tän­ne tär­kein Oulua ja lähi­seu­tua kos­ket­ta­va han­ke (tai hank­kei­ta), joka oli­si saa­ta­va käyn­tiin tule­val­la vaa­li­kau­del­la?
– Kak­sois­rai­de Ouluun ja Haa­pa­ran­taan vah­vis­tai­si Perä­me­ren­kaa­ren elin­voi­maa. Rek­ko­jen siir­tä­mi­nen juniin, sata­ma­ter­mi­naa­li ja lähi­ju­na­lii­ken­ne vähen­täi­si­vät pääs­tö­jä. Myös tie­ver­kon (eri­tyi­ses­ti 4-, 8- ja 22-tei­den) ja sata­mien toi­mi­vuu­des­ta ja kil­pai­lu­ky­vys­tä pitää huo­leh­tia.

3. Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen mie­les­tän­ne edes syy­tä?
– Vasem­mis­to­liit­to on koko maan puo­lue, joka kan­taa vas­tuun aluei­den kehit­tä­mi­ses­tä ja tasa-arvos­ta kan­sa­lais­ten kes­ken. Alu­eel­li­nen eriar­voi­suus on lisään­ty­nyt, sen hil­lit­se­mi­sek­si tar­vi­taan vah­vaa koko maa­ta kat­ta­vaa alue­po­li­tiik­kaa, ja eri aluei­den vah­vuuk­sien aktii­vis­ta kehit­tä­mis­tä. Elin­voi­man kan­nal­ta kes­keis­tä on tur­va­ta toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen ja ammat­ti­kor­kea­kou­lu­tuk­sen alu­eel­li­nen kat­ta­vuus, joka on rajus­ti hei­ken­ty­nyt vii­me hal­li­tus­kau­del­la.

4. Oulun ja lähi­seu­dun työt­tö­myys on pysy­nyt monia mui­ta val­ta­kun­nan aluei­ta kor­keam­pa­na, vaik­ka vähen­ty­mis­tä onkin ollut. Kou­lu­tus­kaan ei vält­tä­mät­tä auta, jol­lei ole työ­paik­ko­ja. Mis­tä siis lisää työ­paik­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Oulun vaa­li­pii­riin?
– Oulu menes­tyy osaa­mi­sel­la ja luo­vuu­del­la. Työl­li­syy­sas­te nousee nos­ta­mal­la tut­ki­mus-, kehi­tys ja inno­vaa­tio­ra­hoi­tus vii­teen pro­sent­tiin brut­to­kan­san­tuot­tees­ta, takaa­mal­la jokai­sel­le oikeus opis­ke­luun ja opin­to-ohjauk­seen, itsen­sä­työl­lis­tä­jiä ja pie­ny­rit­tä­jiä aut­ta­mal­la ja toteut­ta­mal­la tasa-arvoi­nen per­he­va­paa­uu­dis­tus.

5. Pidät­te­kö Oulun, Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin, Oulusa­lon sekä Yli­kii­min­gin kun­ta­lii­tok­sia onnis­tu­nee­na rat­kai­su­na. Mik­si tai mik­si ei?
– Lii­tok­ses­ta on seu­ran­nut pal­jon nega­tii­vi­sia asioi­ta. Kun­ta­de­mo­kra­tia on hei­ken­ty­nyt muun muas­sa super­lau­ta­kun­tien myö­tä. Lisäk­si reu­na-aluei­den pal­ve­luis­ta ei Oulus­sa tun­nu välit­tä­vän muut puo­lu­eet kuin Vasem­mis­to­liit­to ja osa kes­kus­tan val­tuu­te­tuis­ta.

6. Oli­si­ko kun­ta­lii­tok­sia syy­tä teh­dä Poh­jois-Poh­jan­maal­la lisää esi­mer­kik­si sote-rat­kai­su­jen yhtey­des­sä? Mitä kun­tia voi­tai­siin liit­tää yhteen?
– Kun­ta­lii­tok­set tulee teh­dä vapaa­eh­toi­sel­ta poh­jal­ta eli jokai­nen kun­ta tekee itse­näi­ses­ti pää­tök­set näis­sä asiois­sa. Osa­kun­ta­lii­tos­ten pitää olla myös mah­dol­li­sia. Tule­van sote-uudis­tuk­sen yhtey­des­sä pitää poh­tia kun­ta­ko­ko­nai­suut­ta uudes­taan. Täl­löin oli­si­vat pie­nem­mät­kin yksi­köt mah­dol­li­sia.

7. Oulun vaa­li­pii­ris­sä tuo­te­taan ja käy­te­tään pal­jon tur­vet­ta eri­tyi­ses­ti ener­gian­tuo­tan­toon. Mikä on kan­tan­ne sen käyt­töön. Jos tur­peen käyt­tö on mie­les­tän­ne lope­tet­ta­va, mil­lai­sia elin­kei­no­ja alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den oli­si syy­tä alkaa har­joit­taa?
– Tur­peen pääs­töt ovat kivi­hii­len pääs­tö­jä suu­rem­mat ja pääl­le tule­vat vie­lä muut hai­tal­li­set ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set. Tur­peen ener­gia­käyt­tö aiheut­taa noin 20 % Suo­men ener­gian­tuo­tan­non hii­li­diok­si­di­pääs­töis­tä, vaik­ka tur­peen osuus ener­gian­tuo­tan­nos­ta on vain noin 5 %. Tur­peen käyt­töä tulee vähen­tää pääs­tö­kau­pan ja vero­tuk­sen ohjaa­ma­na, niin että tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu 2030-luvun alus­sa. Täl­lä siir­ty­mä­ajal­la voi­daan huo­leh­tia myös alan työn­te­ki­jöi­den uudel­leen­kou­lut­ta­mi­ses­ta mui­hin maa- ja met­sä­ta­lou­den teh­tä­viin.

8. Mil­lai­nen voi­si olla Poh­jois-Poh­jan­maal­le sopi­va sote?
– Maa­kun­ta on hyvä poh­ja sote-uudis­tuk­sel­le myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen inte­graa­tio on palau­tet­ta­va takai­sin uudis­tuk­sen kes­ki­öön eli pal­ve­lut samal­ta luu­kul­ta. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa sitä, että sote-uudis­tuk­ses­sa pala­taan Sipi­län hal­li­tus­ta edel­tä­neel­le par­la­men­taa­ri­sen yhteis­työn lin­jal­le ja raken­ne­taan alu­eel­li­nen sote-pal­ve­lu­jen koko­nai­suu­des­ta — niin pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä kuin tuo­tan­nos­ta­kin — vas­taa­va hal­lin­to.

9. Pitäi­si­kö Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan teh­dä muu­tok­sia? Jos, niin mitä?
– Vasem­mis­to­liit­to on esit­tä­nyt pako­lais­kiin­tiön nos­toa aluk­si 2500:aan. Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten vas­taa­not­ta­mi­nen on hal­lit­tu kei­no aut­taa haa­voit­tu­vim­mas­sa ase­mas­sa ole­via pako­lai­sia tar­joa­mal­la tur­val­li­nen reit­ti suo­je­luun. Jokai­sel­le Suo­meen muut­ta­neel­le on teh­tä­vä kotou­tu­mis­suun­ni­tel­ma ja sel­vi­tet­tä­vä mah­dol­li­suus siir­tää vas­tuu kie­li­kou­lu­tuk­ses­ta kan­sal­li­sil­le kou­lu­tuk­sen jär­jes­tä­jil­le. Osa­na kotou­tu­mis­ta jär­jes­te­tään koko maas­sa oma­kie­li­siä yhteis­kun­tao­rien­taa­tio­jak­so­ja.

10. Mikä on edus­ta­man­ne puo­lue­pii­rin vaa­li­bud­jet­ti edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2019?
– Alus­ta­va arvio on noin 60 000 euroa.