Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: “Sote-pal­ve­lut tulee säi­lyt­tää lähel­lä ihmis­tä”

Vas­taa­ja­na Perus­suo­ma­lais­ten Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Ahti Moi­la­nen.

1. Onko mie­les­tän­ne yksit­täi­sel­lä kan­san­edus­ta­jal­la tai ryh­mäl­lä jon­kin alu­een edus­ta­jia oikeut­ta ajaa edus­kun­nas­sa oman alu­een­sa etua? Jos on, niin miten? Jos ei, niin mik­si ei?
– Kan­san­edus­ta­jal­la on oikeus ajaa oman alu­een­sa etua. Edus­kun­ta­ryh­mään kuu­lu­vat saa­vat ajaa omien alueit­ten­sa etua. Lain­sää­tä­mi­sel­lä osal­lis­tu­taan koko maa­ta kos­ke­viin asioi­den hoi­toon.

2. Mikä on mie­les­tän­ne tär­kein Oulua ja lähi­seu­tua kos­ket­ta­va han­ke (tai hank­kei­ta), joka oli­si saa­ta­va käyn­tiin tule­val­la vaa­li­kau­del­la?
– Lii­ken­ne­ver­kos­ton kehit­tä­mi­nen, raken­ta­mi­nen ja yllä­pi­tä­mi­nen.

3. Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen mie­les­tän­ne edes syy­tä?
– Ouluun kes­kit­tä­mis­po­li­tiik­ka on syy­tä lopet­taa alu­eel­lam­me. Ran­ta­poh­jan aluet­ta on mah­dol­lis­ta kehit­tää voi­mal­li­sem­min, kos­ka logis­tii­kal­taan alue on mah­dol­lis­ta raken­taa toi­mi­vak­si.

4. Oulun ja lähi­seu­dun työt­tö­myys on pysy­nyt monia mui­ta val­ta­kun­nan aluei­ta kor­keam­pa­na, vaik­ka vähen­ty­mis­tä onkin ollut. Kou­lu­tus­kaan ei vält­tä­mät­tä auta, jol­lei ole työ­paik­ko­ja. Mis­tä siis lisää työ­paik­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Oulun vaa­li­pii­riin?
– Poh­jois-Suo­mes­sa yleen­sä mer­kit­tä­vin syy on se, että kou­lu­tus ja työ­pai­kat eivät koh­taa toi­si­aan. Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta tulee lisä­tä kos­ka sitä kaut­ta voi­daan nuo­ri kou­lut­taa kes­ki­te­tys­ti ja lyhyes­sä ajas­sa työ­elä­mään. Meil­lä on työ­alo­ja, joi­hin ei löy­dy suo­raan amma­til­lis­ta kou­lu­tus­ta. Suo­mes­sa pitää kehit­tää kou­lu­tusa­la, jos­ta on mah­dol­lis­ta kou­lut­taa monio­saa­jia. Työ­paik­ko­jen lisää­mi­sek­si pitää ”pel­le­pe­lot­to­mat” pääs­tää ”val­loil­leen. Yrit­tä­jyy­den byro­kra­ti­aa tulee kar­sia voi­mal­li­ses­ti.

5. Pidät­te­kö Oulun, Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin, Oulusa­lon sekä Yli­kii­min­gin kun­ta­lii­tok­sia onnis­tu­nee­na rat­kai­su­na. Mik­si tai mik­si ei?
– Kysei­set kun­nat oli­si­vat voi­neet jat­kaa itse­näi­si­nä. Kun­ta­lii­tok­sien seu­rauk­se­na Oulus­ta on tul­lut maa­kun­nal­li­nen ”imu­ri” työ­paik­ko­jen ja pal­ve­lui­den suh­teen. Taus­tal­la oli erään poliit­ti­sen ryh­män val­lan saa­mi­ses­ta Oulun kau­pun­gis­sa.

6. Oli­si­ko kun­ta­lii­tok­sia syy­tä teh­dä Poh­jois-Poh­jan­maal­la lisää esi­mer­kik­si sote-rat­kai­su­jen yhtey­des­sä? Mitä kun­tia voi­tai­siin liit­tää yhteen?
– Pie­nen kun­nan on mah­dol­lis­ta menes­tyä. Kun­ta­by­ro­kra­tia tulee raken­taa suh­tees­sa asu­kas­lu­kuun. Mikä ei ole pakol­lis­ta, sitä ei tar­vi­ta.

7. Oulun vaa­li­pii­ris­sä tuo­te­taan ja käy­te­tään pal­jon tur­vet­ta eri­tyi­ses­ti ener­gian­tuo­tan­toon. Mikä on kan­tan­ne sen käyt­töön. Jos tur­peen käyt­tö on mie­les­tän­ne lope­tet­ta­va, mil­lai­sia elin­kei­no­ja alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den oli­si syy­tä alkaa har­joit­taa?
– Tur­ve­tuo­tan­toa ei tule ajaa alas kos­ka se työl­lis­tää pai­kal­li­ses­ti eli tar­vi­taan yrit­tä­jiä ja työ­paik­ko­ja.

8. Mil­lai­nen voi­si olla Poh­jois-Poh­jan­maal­le sopi­va sote?
– Alu­een laa­juus huo­mioi­den, on kes­kit­tä­mis­po­li­tiik­ka lope­tet­ta­va Ouluun. Sote-pal­ve­lut tulee säi­lyt­tää lähel­lä ihmis­tä. Sote-alal­la ei työ­pai­kat vähe­ne vaan parem­min­kin tar­vi­taan lisää työ­voi­maa van­hus­väes­tön kas­vaes­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la. Hoi­de­taan van­huk­set hei­dän koti­paik­ka­kun­nal­laan.

9. Pitäi­si­kö Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan teh­dä muu­tok­sia? Jos, niin mitä?
– Maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa tulee kiris­tää. Meil­lä on omas­ta takaa työt­tö­myyt­tä, joten emme tar­vit­se lisää työt­tö­miä. Lähi-idäs­tä tul­lei­den kans­sa meil­lä on jyrk­kä kult­tuu­rie­ro, jon­ka seu­rauk­se­na kan­sa­lais­tem­me tur­vat­to­muus tulee lisään­ty­mään.

10. Mikä on edus­ta­man­ne puo­lue­pii­rin vaa­li­bud­jet­ti edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2019?
– Noin 30 000 euroa.