Edus­kun­ta­vaa­lit 2019: “Koko Suo­men tasa­pai­noi­nen kehit­tä­mi­nen on yhtei­nen etum­me”

Vas­taa­ja­na Kes­kus­tan Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­ja Jus­si Yli­ta­lo.

1. Onko mie­les­tän­ne yksit­täi­sel­lä kan­san­edus­ta­jal­la tai ryh­mäl­lä jon­kin alu­een edus­ta­jia oikeut­ta ajaa edus­kun­nas­sa oman alu­een­sa etua? Jos on, niin miten? Jos ei, niin mik­si ei?
– Suo­men koko­nai­se­dun täy­tyy olla aina tär­kein. Edus­ta­jil­la täy­tyy olla oikeus tuo­da omaan alu­een­sa eri­tyis­piir­tei­tä ja vah­vuuk­sia esil­le edus­kun­nas­sa.

2. Mikä on mie­les­tän­ne tär­kein Oulua ja lähi­seu­tua kos­ket­ta­va han­ke (tai hank­kei­ta), joka oli­si saa­ta­va käyn­tiin tule­val­la vaa­li­kau­del­la?
– Tavoit­te­lem­me nel­jän tun­nin junayh­teyt­tä Oulus­ta Hel­sin­kiin. Se edel­lyt­tää kak­sois­rai­teen raken­ta­mi­sen Ouluun asti. Tämä mah­dol­lis­tai­si myös jat­kos­sa toi­mi­van lähi­ju­na­lii­ken­teen Oulun seu­dul­le. Lisäk­si tar­vit­sem­me kol­mio­rai­teen Oulun sata­maan. Oulun Yli­opis­ton ja ammat­ti­kor­kea­kou­lun sekä toi­sen asteen kou­lu­tuk­sen perus­ra­hoi­tuk­sen lisää­mi­nen, niin että se vas­taa nuor­ten mää­rää ja osaa­jien tar­vet­ta alu­eel­lam­me. Työl­li­syy­teen paran­ta­mi­seen liit­ty­viä toi­mia tulee edel­leen jat­kaa seu­raa­val­la edus­kun­ta­vaa­li­kau­del­la.

3. Ran­ta­poh­jan alue on mer­kit­tä­vis­sä mää­rin maa­seu­tu­mais­ta aluet­ta. Miten täl­lai­set alu­eet saa­daan pidet­tyä elin­voi­mai­si­na ja onko sii­hen mie­les­tän­ne edes syy­tä?
– Koko Suo­men tasa­pai­noi­nen kehit­tä­mi­nen on yhtei­nen etum­me. Kes­kus­tan alue­po­liit­ti­nen ajat­te­lu läh­tee ihmi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta teh­dä työ­tä, yrit­tää ja elää hyvää elä­mää siel­lä, mis­sä hän itse halu­aa. Tämä on vält­tä­mä­tön­tä eko­lo­gi­sin, aineel­li­sin, sosi­aa­li­sin ja hen­ki­sin perus­tein. Euroo­pan maa­seu­tu­mai­sim­pa­na maa­na Suo­men alue­ke­hi­tyk­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää var­mis­taa, että maa­seu­tu-Suo­men yri­tys- ja elin­voi­ma­hank­keet saa­vat rahoi­tus­rat­kai­suis­sa entis­tä suu­rem­man huo­mion. Euroo­pan unio­nin kaut­ta saa­ta­vat kehi­tys­ra­hat ovat tär­kei­tä koko Poh­jois-Poh­jan­maal­le.

4. Oulun ja lähi­seu­dun työt­tö­myys on pysy­nyt monia mui­ta val­ta­kun­nan aluei­ta kor­keam­pa­na, vaik­ka vähen­ty­mis­tä onkin ollut. Kou­lu­tus­kaan ei vält­tä­mät­tä auta, jol­lei ole työ­paik­ko­ja. Mis­tä siis lisää työ­paik­ko­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­le ja Oulun vaa­li­pii­riin?
– Kes­kus­ta halu­aa edis­tää pai­kal­lis­ta sopi­mis­ta, jot­ta työl­li­syys pys­tyy edel­leen kas­va­maan. Tar­vi­taan myös niin sano­tun koh­taan­to-ongel­man rat­kai­se­mis­ta eli yri­tys­ten työ­voi­ma­pu­laan on löy­det­tä­vä rat­kai­su­ja. Mm. tämän vuok­si kes­kus­ta on esit­tä­nyt 1 000 uut­ta opet­ta­jaa tai ohjaa­jaa t yöpai­koil­le. Täl­lä­kin het­kel­lä Oulun vaa­li­pii­ris­sä on 2259 avoin­na ole­vaa työ­paik­kaa. Ensi kau­del­la on myös pys­tyt­tä­vä vah­vis­ta­maan osa­työ­ky­kyis­ten työl­lis­ty­mis­tä, että jokai­nen voi antaa panok­sen­sa työl­li­syy­sas­teen ja sitä kaut­ta hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan vah­vis­tu­mi­sel­le.

5. Pidät­te­kö Oulun, Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin, Oulusa­lon sekä Yli­kii­min­gin kun­ta­lii­tok­sia onnis­tu­nee­na rat­kai­su­na. Mik­si tai mik­si ei?
– Oulun seu­dun kun­ta­lii­tok­sis­sa on ollut sekä hyviä että huo­no­ja puo­lia. Kehi­tys­työ on edel­leen kes­ken ja aika­jän­ne arvioi­da kun­ta­lii­tos­ten koko­nai­suut­ta on tois­tai­sek­si lii­an lyhyt.

6. Oli­si­ko kun­ta­lii­tok­sia syy­tä teh­dä Poh­jois-Poh­jan­maal­la lisää esi­mer­kik­si sote-rat­kai­su­jen yhtey­des­sä? Mitä kun­tia voi­tai­siin liit­tää yhteen?
– Maa­kun­nal­li­nen sote-rat­kai­su antaa kun­nil­le parem­mat edel­ly­tyk­set kes­kit­tyä mui­hin perus­pal­ve­lui­hin mm. kou­lu­tuk­seen, var­hais­kas­va­tuk­seen, kaa­voi­tuk­seen ja kehi­tyk­seen, jos kun­ta­lii­tok­sia teh­dään, täy­tyy nii­den poh­jau­tua vapaa­eh­toi­suu­teen.

7. Oulun vaa­li­pii­ris­sä tuo­te­taan ja käy­te­tään pal­jon tur­vet­ta eri­tyi­ses­ti ener­gian­tuo­tan­toon. Mikä on kan­tan­ne sen käyt­töön. Jos tur­peen käyt­tö on mie­les­tän­ne lope­tet­ta­va, mil­lai­sia elin­kei­no­ja alan yrit­tä­jien ja työn­te­ki­jöi­den oli­si syy­tä alkaa har­joit­taa?
– Ener­gia­tur­peen käy­tös­tä ei tule luo­pua ennen kuin fos­sii­li­sis­ta tuon­ti­polt­toai­neis­ta on luo­vut­tu. Sen jäl­keen­kin ener­gia­tur­peen käy­tös­tä voi­daan luo­pua asteit­tain ja hal­li­tus­ti huo­mioi­den huol­to­var­muus sekä alu­eel­li­set eri­tyis­piir­teet, kuten yri­tys- ja työl­li­syys­vai­ku­tuk­set.

8. Mil­lai­nen voi­si olla Poh­jois-Poh­jan­maal­le sopi­va sote?
– Tar­vit­sem­me maa­kun­taam­me kun­tia laa­jem­mat har­tiat sote-pal­ve­lui­den jär­jes­tä­jäl­le. Maa­kun­ta­poh­ja oli­si Poh­jois-Poh­jan­maal­le toi­mi­va rat­kai­su sote-pal­ve­luil­le. Maa­kun­ta- ja sote­val­mis­te­lus­sa on teh­ty erit­täin hyvää työ­tä, jota kan­nat­taa hyö­dyn­tää myös tule­vis­sa rat­kai­suis­sa. Kun­tien ja aluei­den eri­tyis­piir­teet sekä asuk­kai­den eri­lai­set pal­ve­lu­tar­peet tulee huo­mioi­da.

9. Pitäi­si­kö Suo­men maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan teh­dä muu­tok­sia? Jos, niin mitä?
– Maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­sa ei ole kysy­mys ainoas­taan rajat kiin­ni- tai rajat auki-poli­tii­kas­ta. Vaih­toeh­to­na on jär­ke­vä ja inhi­mil­li­nen maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka. Pako­lai­suu­den juu­ri­syi­hin on puu­tut­ta­va. Kol­man­net maat tar­vit­se­vat vakaut­ta, konflik­tit on rat­kais­ta­va, kou­lu­tus­ta­soa nos­tet­ta­va ja mai­den talous on saa­ta­va kas­vuun. Euroo­pan ja Suo­men on luo­ta­va vakaat jär­jes­tel­mät, jot­ka takaa­vat maa­han­muu­ton hal­lit­ta­vuu­den. Kes­kus­tan mie­les­tä tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten käsit­te­ly­ai­ko­ja on saa­ta­va mer­kit­tä­väs­ti lyhen­net­tyä. Tur­va­pai­kan saa­vien kotout­ta­mi­nen on aloi­tet­ta­va vii­py­mät­tä. Lait­to­mas­ti maa­han saa­pu­neet tulee palaut­taa läh­tö­mai­hin­sa. Maa­han­muu­ton pain­opis­tet­tä on siir­ret­tä­vä koh­ti kiin­tiö­pa­ko­lai­suut­ta tehok­kaan EU:n ulko­ra­jo­jen val­von­nan avul­la. Kes­kus­tan mie­les­tä kotout­ta­mi­sen kul­ma­ki­vet ovat työ ja kie­li­tai­to. Työs­sä ei ole kyse ainoas­taan oman toi­meen­tu­lon hank­ki­mi­ses­ta, vaan myös mer­ki­tyk­sel­li­ses­tä sisäl­lös­tä elä­mään ja sitou­tu­mi­ses­ta tämän yhteis­kun­nan peri­aat­tei­siin. Kie­li­tai­to aut­taa työl­lis­ty­mi­ses­sä, opis­ke­lus­sa sekä osal­lis­tu­mi­ses­sa oman lähiyh­tei­sön toi­min­taan.

10. Mikä on edus­ta­man­ne puo­lue­pii­rin vaa­li­bud­jet­ti edus­kun­ta­vaa­leis­sa 2019?
– Pii­rin edus­kun­ta­vaa­li­bud­jet­ti on noin 75 000 euroa.