Digi­taa­li­nen his­to­ria­reit­ti “Pate­nie­men rait­ti” ava­taan

Digi­taa­li­nen his­to­ria­reit­ti, Pate­nie­men rait­ti, ava­taan per­jan­tai­na 4.10. Pate­nie­men kou­lu on pys­tyt­tä­nyt kou­lun ympä­ris­töön, van­han Pate­nie­men sahan alu­eel­le 12 kylt­tiä, jot­ka esit­te­le­vät alu­een his­to­ri­aa ja nyky­päi­vää. Kyl­teis­sä ole­vien qr-koo­dien avul­la voi tutus­tua koh­tei­siin tar­kem­min.  Reit­tiä käy­te­tään eri tavoin kou­lun oppi­mi­sym­pä­ris­tö­nä.

QR-koo­dit voi­daan ava­ta mat­ka­pu­he­li­men avul­la. Tie­dos­tois­sa on esi­mer­kik­si videoi­ta, van­ho­ja valo­ku­via sekä oppi­las­töi­tä. Sisäl­töä ovat teh­neet Pate­nie­men kou­lun oppi­laat ja hen­ki­lö­kun­ta Pate­nie­mi­seu­ran sekä mui­den toi­mi­joi­den avus­tuk­sel­la. Yhteis­työ­tä on teh­ty myös Poh­jois-Poh­jan­maan museon sekä Oulun yli­opis­ton kans­sa.

Pate­nie­men kou­lu on yhtei­näis­pe­rus­kou­lu, joka on vuon­na 2016 pal­kit­tu Poh­jois-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­tie­toi­suus­pal­kin­nol­la. Pal­kin­to myön­net­tiin Pate­nie­men rait­ti –oppi­mi­sym­pä­ris­tö­pro­jek­tis­ta.

Pate­nie­mi­seu­ra on jul­kais­sut kak­si alu­een his­to­rias­ta ker­to­vaan kir­jaa. Lop­puun­myy­dyt teok­set ovat sahan his­to­rias­ta ker­to­va Lau­to­ja ja lank­ku­ja sekä Ran­noil­la ja rai­til­la, jos­sa käsi­tel­lään kat­ta­vas­ti Pate­nie­men suur­alu­een urhei­lu- ja jär­jes­tö­toi­min­taa.