Digi­pe­laa­mi­nen on suo­sit­tua

Digi­taa­lis­ten pelien pelaa­mi­nen on yleis­tä koko väes­tös­sä. Vaik­ka 10–14-vuotiaat pojat ovat yhä aktii­vi­sim­mat pelaa­jat, digi­pe­laa­mi­nen ei ole enää vain las­ten- tai nuo­ri­so­kult­tuu­ria.

Aina­kin ker­ran vuo­des­sa digi­taa­li­sia pele­jä pela­si yli puo­let kym­me­nen vuot­ta täyt­tä­nees­tä väes­tös­tä. Osuus on nelin­ker­tais­tu­nut 90-luvun alus­ta.

Samaan aikaan vähin­tään ker­ran kuus­sa pelaa­vien medi­aa­ni-ikä on nous­sut 19 vuo­des­ta 35 vuo­teen. Pelaa­mi­sen kas­vu on ollut suu­rin­ta yli 44-vuo­tiai­den kes­kuu­des­sa. Tie­dot käy­vät ilmi Tilas­to­kes­kuk­sen vuo­den 2017 vapaa-aika­tut­ki­muk­ses­ta.