Avoi­met kylät -tapah­tu­ma Ase­ma­ky­läl­lä

Asemakylä Avoin kylä -tapahtuma toi mukavasti väkeä tapahtumapaikoille.

Ase­ma­ky­läl­lä vie­tet­tiin lau­an­tai­na 8.6. Avoi­met Kylät -tapah­tu­maa Ase­ma­ky­län­rai­til­la ja Loma­ko­ti Onne­las­sa. Tee­ma­na oli jo kak­si vuot­ta sit­ten ensi ker­taa toteu­tet­tu kylä­läis­ten koh­taa­mi­nen kylän­rai­til­la toi­siin­sa, kylä­his­to­ri­aan ja kult­tuu­ri­his­to­rial­lis­ten raken­nuk­siin sekä kylä­mil­jöö­seen tutus­tu­mi­sen paris­sa.. Muka­na oli myös pal­jon enti­siä kylä­läi­siä, jot­ka läm­möl­lä muis­te­li­vat aiko­ja enti­siä.

Kokoon­tu­mi­nen aloi­tet­tiin Ase­ma­ky­län (Veit­ti­puu­ton eli Veit­tis­kan) uima­ran­nal­ta, jos­sa kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Pasi Haa­pa­kan­gas joh­dat­te­li noin 50 pai­kal­le saa­pu­nut­ta kuu­li­jaa tapah­tu­maan. Pai­kal­la ihail­tiin kau­nis­ta ja vuo­las­ta Kii­min­ki­jo­kea, jos­sa kesän ensim­mäi­set uima­rit jo vil­voit­te­li­vat hel­tei­sen kesä­päi­vän olo­aan. Puheen­joh­ta­ja  ker­toi­li joen vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suuk­sis­ta ja sen kun­nos­tus- ja kehi­tys­hank­keis­ta. Mat­ka jat­kui lukuis­ten ase­ma­ra­ken­nus­ten, lii­ke­ta­lo­jen ja kaup­pa- ja kou­lu­ra­ken­nus­ten kaut­ta koh­ti loma­ko­ti Onne­lan viih­tyi­sää loman­viet­to­paik­kaa.

100–150-vuotiaita koh­tei­ta oli esit­te­le­mäs­sä pai­kal­lis­ten kiin­teis­tö­jen nykyis­ten omis­ta­jien lisäk­si ark­ki­teh­ti Brit­ta Pas­so­ja, joka on teh­nyt mer­kit­tä­vää työ­tä mm. kylän­rai­tin his­to­rian tal­tioin­nin paris­sa. Rait­ti­vä­keä oli Onne­las­sa vas­taa­not­ta­mas­sa hen­ki­lö­kun­tan­sa ja ruo­kai­lun ja kah­vit­te­lun kera Loma­ko­ti Onne­la ry:n puheen­joh­ta­ja Pir­jo Hätä­lä. Hän esit­te­li Onne­lan pit­kä­ai­kais­ta ja pai­koin mys­tis­tä­kin his­to­ri­aa omal­la läm­min­hen­ki­sel­lä ja mukaan­sa­tem­paa­val­la taval­laan.