Autot suis­tui­vat tiel­tä Iis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la

Oijär­ven­tiel­lä katol­laan ole­vas­ta autos­ta tuli ilmoi­tus polii­sil­le eili­sil­ta­na kel­lo 20.40. Pai­kal­le rien­si polii­sin, pelas­tus­lai­tok­sen sekä sai­raan­kul­je­tuk­sen yksi­köi­tä. Tapah­tu­ma­pai­kal­la kävi ilmi, että auton kul­jet­ta­ja oli pois­tu­nut pai­kal­ta. Auto oli romut­tu­nut kaut­taal­taan, lisäk­si pai­kal­ta löy­ty­neis­tä jäl­jis­tä oli näh­tä­vis­sä, että kul­jet­ta­ja oli lou­kan­nut itse­ään. Viran­omai­set etsi­vät tulok­set­ta ympä­röi­väs­tä maas­tos­ta mah­dol­li­sia uhre­ja.

Tut­kin­nas­sa sel­vi­si, että auto oli tul­lut Oijär­ven suun­nas­ta huo­mat­ta­val­la yli­no­peu­del­la. Auto oli suis­tu­nut ulos tiel­tä ja kyn­tä­nyt ojas­sa kym­me­niä met­re­jä ja pyö­ri­nyt katon kaut­ta ympä­ri. Auto romut­tui täy­sin.

Autoa kul­jet­ta­neen mie­hen hen­ki­löl­li­syys on polii­sil­la tie­dos­sa. Polii­si jat­kaa asian tut­kin­taa rikos­ni­mik­keel­lä tör­keä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen.

Ajo-oikeu­de­ton tör­mäi­li Hau­ki­pu­taal­la

Hen­ki­lö­au­to suis­tui met­sään heit­te­leh­dit­ty­ään sitä ennen Hau­ki­pu­taan­tiel­lä vii­me yönä kol­men aikaan. Auto ajau­tui hie­man Kii­min­ki­joen ete­lä­puo­lel­la kul­kusuun­nas­saan vasem­mal­le puo­lel­le tie­tä ja tör­mä­si vihe­ra­lu­eel­la usei­siin pui­hin. Tapah­tu­neen näki autoa vas­taan tul­lut polii­si­par­tio.

Autoa kul­jet­ta­nut hie­man yli 20-vuo­tias oulu­lais­mies ei louk­kaan­tu­nut tör­mäyk­ses­sä. Tör­mäyk­sen voi­mas­ta auton tur­va­tyy­nyt lau­ke­si­vat ja auto vau­rioi­tui muu­ten­kin pahoin.

Autoa kul­jet­ta­neel­la mie­hel­lä ei ollut voi­mas­sa ole­vaa ajo-oikeut­ta. Mies oli myös alus­ta­van tie­don mukaan luvat­ta liik­keel­lä kysei­sel­lä autol­la. Myös­kään alko­met­ri­tes­tis­tä mies ei sel­vin­nyt puh­tain pape­rein, vii­sa­ri nousi osoit­ta­maan noin yhden pro­mil­len luke­mia.

Polii­si kir­ja­si riko­sil­moi­tuk­sen, jos­sa kul­jet­ta­jaa epäil­lään rat­ti­juo­pu­muk­sen lisäk­si moot­to­ri­kul­ku­neu­von käyt­tö­var­kau­des­ta, kul­ku­neu­von kul­jet­ta­mi­ses­ta oikeu­det­ta sekä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.