Auto­ja ojaan Iis­sä ja Jää­lis­sä

Vii­kon­lop­pu­na polii­si sel­vit­ti ojaan suis­tu­nei­den auto­jen tapauk­sia sekä Jää­lis­sä että Iis­sä.

Lau­an­tai­na alkuil­las­ta polii­si sai ilmoi­tuk­sen, jon­ka mukaan auto oli suis­tu­nut ojaan Jää­lis­sä Kuusa­mon­tien ja Taku­kan­kaan­tien ris­teyk­ses­sä. Auton kul­jet­ta­ja, noin 30-vuo­tias mies, oli pois­tu­nut tapah­tu­ma­pai­kal­ta ja teh­nyt tulen maas­toon.

Varo­mat­to­man tulen käsit­te­lyn joh­dos­ta mies oli saa­nut aikaan pie­nen maas­to­pa­lon, jon­ka sam­mut­ta­mi­seen tar­vit­tiin pelas­tus­lai­tok­sen apua.

Polii­si tavoit­ti mie­hen, ja tote­si tämän ajo-oikeu­det­to­mak­si. Lisäk­si huu­mausai­ne­pi­ka­tes­ti osoit­ti pos­ti­tii­vis­ta tulos­ta amfe­ta­mii­nil­le. Mies otet­tiin polii­sin hal­tuun.

Tapauk­ses­ta kir­jat­tiin riko­sil­moi­tus nimik­keil­lä tuho­työ, rat­ti­juo­pu­mus, huu­mausai­neen käyt­tö­ri­kos ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen.

Iis­sä Kui­va­joen­tien ja Pen­tin­nie­men­tien ris­teyk­sen luo­na suis­tui auto ojaan noin puo­li yhden­tois­ta aikaan lau­an­taiyö­nä. Auto pyö­räh­ti suis­tu­mi­sen seu­rauk­se­na katol­leen.

Autoa kul­jet­ta­nut nuo­ri nai­nen jou­tui käy­mään lää­kä­rin tar­kas­tet­ta­va­na. Kul­jet­ta­ja ei saa­nut onnet­to­muu­des­sa vaka­via vam­mo­ja.

Alko­ho­lil­la ei ollut osuut­ta suis­tu­mi­seen.