Auto jou­lu­kun­toon

Tasainen kymmenen asteen pakkanen olisi paras olosuhde talviautolle. Silloin ei ole loskaa eikä kosteuden tuomia pulmia. Jos taas pakkanen on kovempi, autojen voitelut ja iskunvaimentimet joutuvat koville.

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa, että auton kun­to, mat­kan reit­ti­va­lin­nat sekä pak­kaa­mi­nen kan­nat­taa miet­tiä koh­dil­leen jo hyvis­sä ajoin ennen jou­lun loma­reis­sua. Näin vält­tyy ikä­vil­tä yllä­tyk­sil­tä tien pääl­lä.

Usei­den suo­ma­lais­ten jou­luun kuu­luu autoi­lu pyhien viet­toon, esi­mer­kik­si mökil­le tai suku­lais­ten luo. Reis­su­ja teh­dään pal­jon myös pit­kän mat­kan pää­hän. Eten­kin sii­nä tapauk­ses­sa on syy­tä val­mis­tau­tua ja varus­tau­tua jo nyt hyvis­sä ajoin.

– Jos auton huol­to on teh­tä­vä­lis­tal­la, kan­nat­taa hoi­taa se ennen kuin läh­tee tien pääl­le jou­luk­si. Kukaan ei var­mas­ti halua ikä­viä yllä­tyk­siä kes­ken tai­pa­leen. Esi­mer­kik­si auton valo­jen toi­mi­vuus ja tuu­li­la­sin­pyyh­ki­jöi­den kun­to pitää tar­kis­taa ja tar­vit­taes­sa kor­ja­ta vii­meis­tään nyt, muis­tut­taa Lii­ken­ne­tur­van kou­lu­tusoh­jaa­ja Pent­ti Ter­vo.

– Vie­lä ennen läh­töä on syy­tä tar­kis­taa ren­gas­pai­neet, tuu­li­la­sin­pe­su­nes­teen riit­tä­vyys sekä polt­toai­ne­tan­kin täyt­tö­as­te. Lyhyen tar­kis­tus­lis­tan jäl­keen voi läh­teä hyvil­lä mie­lin ja ilman tur­haa stres­siä koh­ti mää­rän­pää­tä, Ter­vo jat­kaa.

Kan­nat­taa myös seu­ra­ta sää­tie­do­tuk­sia, kun läh­tö alkaa lähes­tyä. On hyvä huo­ma­ta, että olo­suh­teet voi­vat mat­kan aika­na muut­tua radi­kaa­lis­ti­kin esi­mer­kik­si ete­läs­tä Lap­piin men­täes­sä.

– Die­se­lau­toi­li­jan on ete­läs­tä poh­joi­seen ajet­taes­sa huo­mioi­ta­va vie­lä kesä- ja tal­vi­laa­dun erot. Eli jos koti­puo­les­sa tan­ka­taan vie­lä kesä­laa­tua, voi se aiheut­taa ongel­mia, kun tul­laan poh­joi­sen pak­ka­siin. Tank­kia ei siis vält­tä­mät­tä kan­na­ta täyt­tää läh­ties­sä, Ter­vo sanoo.

Jou­lu­lii­ken­tee­seen kuu­lu­vat olen­nai­se­na osa­na ruuh­kat. Nii­hin voi sopeu­tua esi­mer­kik­si läh­tö­ai­kaa sää­tä­mäl­lä, mut­ta myös suun­nit­te­le­mal­la rei­tin etu­kä­teen. Lyhin reit­ti ei aina ole se muka­vin tai tur­val­li­sin vaih­toeh­to.

– Mat­kan voi aloit­taa pal­jon ren­nom­min, kun ei tar­vit­se arpoa sopi­vin­ta reit­tiä vas­ta ratin taak­se istut­taes­sa tai kos­kea navi­gaat­to­riin tien pääl­lä. Kan­nat­taa muu­ten­kin asen­noi­tua mat­kaan niin, että loma alkaa jo koti­pi­has­ta. Täl­löin ruuh­kat ja muut vii­väs­tyk­set eivät kus­kin tai mat­kus­ta­jien mie­len­mai­se­maa het­kau­ta. Peril­le ehtii kyl­lä ilman kii­ret­tä­kin, Ter­vo huo­maut­taa.

Auton pak­kaa­mi­sen poh­ti­mis­ta ei kan­na­ta jät­tää vii­me tin­kaan, jos mukaan on tulos­sa pal­jon tava­raa. Sii­nä on aina muis­tet­ta­va pitää mat­kus­ta­jien tur­val­li­suus etusi­jal­la.

– Irral­laan ole­vaa tava­raa ei pidä sul­loa mat­kus­ta­moon, sil­lä se voi mah­dol­li­ses­sa kola­ri­ti­lan­tees­sa sin­koil­la miten sat­tuu ja aiheut­taa vaka­via vam­mo­ja. Ras­kaim­mat tava­rat on syy­tä lait­taa tava­ra­ti­las­sa alim­mai­sek­si ja kiin­ni taka­pen­kin sel­kä­no­jaan. Jos tila rupe­aa lop­pu­maan, voi käyt­töön ottaa vaik­ka­pa suk­si­bok­sin, vink­kaa Ter­vo.