Auma­kom­pos­toin­ti Vasik­ka­suol­la lop­puu

Vasikkasuon kompostointialue Jäälissä. Alalaidassa näkyy aumakompostointialue, jonka toiminnan ympäristölupaa ei jatkettu. Kuvan ylälaidassa kulkee Kuusamontie, jonka takana on Jäälinjärvi ja Jäälin keskus. Vasemmalla yläkulmassa näkyvät niin sanotut Shellin montut, jossa on kaupungin uimaranta. Alueelle suunnitellaan biokaasulaitosta, jonka lupa nyt tuli lainvoimaiseksi. Kuva: Kari Arontie.

Teea Tun­tu­ri
Jää­li

VRJ Poh­jois-Suo­mi Oy ei saa­nut kor­keim­mal­ta hal­lin­to-oikeu­del­ta lupaa jat­kaa puh­dis­ta­mo­liet­teen auma­kom­pos­toin­tia Jää­lin kes­kuk­sen lähei­sel­lä Vasik­ka­suol­la enää vuo­den 2020 jäl­keen. VRJ vaa­ti, että ympä­ris­tö­lu­van voi­mas­sao­loai­kaa oli­si piden­net­ty vuo­den 2024 lop­puun saak­ka. Pää­tök­sel­lä ei ole enää muu­tok­sen­ha­ku­mah­dol­li­suut­ta.

Auma­kom­pos­toin­ti on saa­nut vuo­sien mit­taan run­saas­ti vas­tus­tus­ta Jää­lin asuk­kai­den ja asu­ka­syh­dis­tyk­sen paris­sa, kos­ka se on aiheut­ta­nut haju­hait­to­ja asui­na­lu­eel­le. Lisäk­si VRJ:llä on ollut ongel­mia pääs­tä ympä­ris­tö­lu­van mukai­siin vesien­kä­sit­te­lyn tavoi­tear­voi­hin.

Bio­kaa­su­lai­tok­sel­le lupa
tiu­ken­ne­tuin ehdoin

VRJ on hake­nut Vasik­ka­suon alu­eel­le lupaa myös bio­kaa­su­lai­tok­sel­le. Lupa on kor­keim­man hal­lin­to-oikeu­den käsit­te­lyn jäl­keen lain­voi­mai­nen. Jää­lin asu­ka­syh­dis­tys vaa­ti vali­tuk­ses­saan kor­keim­mal­le hal­lin­to-oikeu­del­le, että lupa­pää­tös oli­si kumot­tu koko­naan. Tois­si­jai­ses­ti yhdis­tys vaa­ti lupaeh­to­jen tiu­ken­ta­mis­ta.

KHO muut­ti Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen vaa­ti­muk­ses­ta lai­tok­sen haju­pääs­tö­jen seu­ran­taa niin, että toi­min­nan­har­joit­ta­jal­le tuli ehdo­ton sel­vit­tä­mis­vel­voi­te huo­li­mat­ta sii­tä, onko toi­min­nas­ta aiheu­tu­nut tois­tu­via haju­hait­to­ja vai ei. Luvan saa­nut toi­min­ta poik­ke­aa nykyi­ses­tä sii­nä, että käsit­te­lyn ensim­mäi­nen vai­he tapah­tui­si sul­je­tus­sa tilas­sa. Mädä­tys­jään­nök­sen jäl­ki­kä­sit­te­ly tapah­tui­si kui­ten­kin nykyi­sel­lä kom­pos­toin­ti­ken­täl­lä.

Lupa­mää­räys pitää sisäl­lään asu­ka­syh­dis­tyk­sen vaa­ti­muk­ses­ta myös sen, että tar­vit­taes­sa asui­na­lu­eel­la koet­ta­vien haju­hait­to­jen esiin­ty­mis­ti­heyt­tä ja voi­mak­kuut­ta on tut­kit­ta­va haju­pa­nee­li­tut­ki­muk­sin tai muul­la vas­taa­val­la taval­la.