Aseman8 start­taa jäl­leen

Aseman8:n viime kauden voittajat yhteiskuvassa keväällä 2019.

Jo seit­se­mät­tä ker­taa jär­jes­tet­tä­vä juok­su­ta­pah­tu­mien sar­ja Aseman8 alkaa tule­va­na lau­an­tai­na 26.10.  Start­ti on kel­lo 11. Tapah­tu­mia läpi tal­vi­kau­den on kuusi kap­pa­let­ta ker­ran kuu­kau­des­sa. Poik­keuk­sen tekee jou­lu­kuu, jol­loin ei ehdi­tä juos­ta.

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­tet­tä­vä tapah­tu­ma kier­tää urhei­lu­ken­täl­tä kir­kon­ky­län kaut­ta Ase­mal­la­ky­läl­le, rau­ta­sil­las­ta yli  ja ”Tent­tu­tie­tä” takai­sin. Rei­tin viral­li­nen pituus on viral­li­sen reit­ti­mit­taa­jan Ismo Pudak­sen mit­taa­ma­na 7865,14 met­riä ja eri­lai­sil­la GPS-lait­teil­la lähem­pä­nä 8 kilo­met­riä.

Tapah­tu­mis­ta las­ke­taan pis­teet ajan ja sijoi­tuk­sen suh­tees­sa sar­jan kovim­paan.  Yhteis­pis­tei­den mukaan sar­jo­jen par­haat pal­ki­taan kevääl­lä finaa­lin yhtey­des­sä.

Aseman8:n jär­jes­te­lyis­tä vas­taa Hau­ki­pu­taan Heit­to yhteis­työs­sä Maa­il­mas­ta Oy:n kans­sa. Juk­ka Tien­haa­ran Maa­il­mas­ta Oy on spon­so­ri ja tes­taa tapah­tu­mas­sa kehit­tä­mi­ään ajan­ot­toon liit­ty­viä ohjel­mis­to­ja ja lait­tei­ta.

Ilmoit­tau­tu­mi­sen ohjeet ja muu­ta tie­toa tapah­tu­mas­ta www.aseman8.com.