Ame­rik­ka­lai­sen kir­jal­li­suu­den ilta kir­jas­tos­sa

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan syys­kuun resi­dens­si­vie­ras Che­ryl J.Fish esit­te­lee hänel­le mer­kit­tä­vim­piä ame­rik­ka­lais­ten kir­jai­li­joi­den teok­sia Iin kir­jas­tos­sa huo­men­na kes­ki­viik­ko­na 26.9. kel­lo 17–18.

Newy­or­ki­lai­nen Che­ryl J.Fish on runoi­li­ja, kau­no­kir­jai­li­ja ja tut­ki­ja, joka opet­taa ympä­ris­tö­oi­keut­ta, kir­joit­ta­mis­ta, kir­jal­li­suut­ta ja suku­puo­li­tut­ki­mus­ta New Yor­kin Borough of Man­hat­tan Com­mu­ni­ty Col­le­ges­sa. Hän opet­ti Ame­ri­kan kir­jal­li­suu­den ja elo­ku­va­tuo­tan­non ympä­ris­tö­oi­keut­ta Ful­bright -sti­pen­din saa­nee­na pro­fes­so­ri­na Tam­pe­reen yli­opis­tos­sa vuon­na 2007. Samal­la mat­kal­la hän tapa­si saa­me­lai­sia elo­ku­van­te­ki­jöi­tä Tam­pe­reen fil­mi­fes­ti­vaa­leil­la. Tapaa­mi­ses­ta läh­tien hän on kir­joit­ta­nut ja jul­kais­sut kir­joi­tel­mia sii­tä, kuin­ka saa­me­lai­set elo­ku­van­te­ki­jät ja valo­ku­vaa­jat rea­goi­vat kai­vos­teol­li­suu­teen ja syn­ty­pe­rään­sä sekä kult­tuu­rin ja iden­ti­tee­tin säi­lyt­tä­mi­sen tär­key­teen ark­ti­sen Fen­nos­kan­dian alu­eel­la.

Seu­raa­vak­si Fish suun­nit­te­lee työs­ken­te­le­vän­sä runou­teen liit­ty­vän käsi­kir­joi­tuk­sen, Gulf of Fin­lan­din paris­sa. Se tar­kas­te­lee hänen omia koke­muk­si­aan ja ystä­vyys­suh­tei­taan Suo­mes­sa vie­te­tyl­tä ajal­ta, rin­nas­tet­tu­na kale­va­lai­seen myyt­tiin ja saa­me­lai­seen kos­mo­lo­gi­aan. Hän aikoo myös kir­joit­taa novel­le­ja.

Fish on iloi­nen mah­dol­li­suu­des­ta luo­da jotain uut­ta Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan resi­dens­sio­les­ke­lun­sa aika­na. Lisäk­si hän odot­taa mui­den tai­tei­li­joi­den ja pai­kal­lis­ten ihmis­ten tapaa­mis­ta sekä tut­ki­mus­ret­kiä ympä­röi­vään luon­toon.