Äly­lait­teet tutuik­si kir­jas­tos­sa

Onko pul­mia äly­lait­tei­den käy­tös­sä? Hau­ki­pu­taan kir­jas­tos­sa anne­taan opas­tus­ta lait­tei­den hal­lin­taan ja käyt­töön.

Kes­ki­viik­ko­na 24.4. kel­lo 16.–17.30 aihee­na on äly­lait­teen sovel­luk­set. Mikä se on, miten valit­sen, asen­nan ja pois­tan sovel­luk­sia?

Tors­tai­na 25.4. valais­taan pil­vi­pal­ve­lui­ta, mihin nii­tä tar­vi­taan ja miten nii­tä käy­te­tään? Asi­aan pereh­dy­tään kel­lo 16–17.30.

Äly­lait­teen tie­to­tur­va on tar­kas­te­lus­sa per­jan­tai­na 26.4. kel­lo 15.30–17. Kuin­ka käy­tän äly­pu­he­lin­ta ja tablet­tia tur­val­li­ses­ti?