Alu­een uima­ve­det hyviä

Jäälin montulla uimaveden lämpötila on 13 astetta ja vesi on laadultaan hyvää. Jäälin montun uimaranta on Rantapohjan alueen aina EU-tasoinen ranta. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Hel­teis­tä huo­li­mat­ta Ran­ta­poh­jan alu­een uima­ve­det ovat säi­ly­neet hyvi­nä ja sini­le­vät­tö­mi­nä. Kuu­ma sää on nos­ta­nut uima­ve­sien läm­pö­ti­lat mel­koi­sen kor­keik­si.

Jää­lin mon­tul­la uidaan vii­me viik­kois­ten mit­tauk­sien mukaan noin 23-astei­ses­sa vedes­sä, samoin Yli-Iin Ahven­nie­mes­sä, Ase­ma­ky­läl­lä Hau­ki­pu­taal­la, Inkon­no­kas­sa, Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa, Kii­min­gin urhei­lu­ken­täl­lä ja Kivi­nie­mes­sä. Meri­nie­mes­sä ja Ven­gas­ran­nal­la Yli­kii­min­gis­sä vesi on 22-asteis­ta. Nie­me­län­tör­mäl­lä veden läm­pö­ti­la on 24 astet­ta ja Pate­nie­mes­sä 23 astet­ta.

Oulun ympä­ris­tö­toi­mi halu­aa muis­tut­taa ran­to­jen käyt­tä­jiä sii­tä, että uima­ve­den saas­tu­mi­nen esim. jäte­ve­del­lä tai uima­rei­den ulos­teel­la voi joh­taa uima­ve­si­vä­lit­tei­seen epi­de­mi­aan. Epi­de­mia voi levi­tä uima­ran­ta-alu­eel­la myös likais­ten WC-tilo­jen ja huo­non käsi­hy­gie­nian seu­rauk­se­na.

Uima­ran­to­jen käyt­tä­jät­kin voi­vat omal­la toi­min­nal­laan ehkäis­tä uima­ve­den saas­tu­mis­ta ja vesi­vä­lit­teis­ten epi­de­mioi­den leviä­mis­tä.

Seu­raa­vat suun­ni­tel­man mukai­set uima­ve­si­näyt­teet ote­taan vii­kol­la 32.