Äitiys­pak­kauk­ses­sa vain pah­vi­laa­tik­ko tulee Suo­mes­ta, val­tao­sa uusis­ta äideis­tä halu­aa pak­kauk­sen nyt ja tule­vai­suu­des­sa

Kaksosiakaan ei ole unohdettu. Kaksosperheeseen ei kuitenkaan lähde kahta pakkausta. – Kaksosperheellä on oikeus kolmeen pakkaukseen. Perhe voi valita, ottaako vaikka kaksi pakkausta ja yhden rahan tai vaikka kaikki kolme pakkausta rahana, Johanna Lainio Logistikas Hankinta Oy:stä kertoo.

Jar­no Kes­ki­nen

Äitiys­pak­kauk­set ovat tuo­te, jota ei osaa aja­tel­la osa­na suu­rim­paan mah­dol­li­seen tehok­kuu­teen täh­tää­vää logis­tiik­ka-alan yri­tys­tä. Logis­ti­kas Han­kin­ta Oy:n tuo­tan­to­ti­la Rau­man sata­man por­til­la on kui­ten­kin juu­ri sel­lai­nen paik­ka, jos­ta äitiys­pak­kauk­sen voi­si kuvi­tel­la­kin ole­van läh­töi­sin. Jos kor­kea, kivi­ra­ken­tei­nen teol­li­suus­hal­li voi olla jol­la­kin tapaa kodi­kas, niin tämä on. Tila on väl­jä, kes­kel­lä hal­lia sei­soo muu­ta­ma varas­to­hyl­ly ja nii­den vie­res­sä lyhyt tuo­tan­to­lin­ja, jon­ka ääres­sä kol­me hen­ki­löä koko­aa äitiys­pak­kauk­sia.

Pak­kauk­set eivät syn­ny liu­ku­hih­nal­la, vaan jokai­sel­la kokoa­jal­la on työn alla 10 pak­kaus­ta ker­ral­laan.
– Lopuk­si pak­kauk­set pun­ni­taan. Pai­nos­ta tie­de­tään, puut­tuu­ko pak­kauk­ses­ta jota­kin. Jos pun­ta­ri osoit­taa että jotain ehkä puut­tuu, on puut­tu­va tuo­te hel­pom­pi löy­tää itse kokoa­mas­taan kuin ryh­mä­työ­nä syn­ty­nees­tä pak­kauk­ses­ta, toi­mis­to­pääl­lik­kö Johan­na Lai­nio Logis­ti­kas Han­kin­ta Oy:stä ker­too.

Äitiys­pak­kauk­seen sujah­taa yli 50 eri­lais­ta tuo­tet­ta, pää­osin teks­tii­le­jä. Pak­kauk­sia koo­taan­kin suur­ten pah­vi­laa­tik­ko­ri­vis­tö­jen kes­kel­lä. Val­tao­sa laa­ti­koi­den sisäl­lös­tä on peräi­sin koti­mai­sil­ta toi­mit­ta­jil­ta. Ulko­mai­sia toi­mit­ta­jia on muu­ta­mia. Koti­mais­ten­kin toi­mit­ta­jien tuot­teet ovat 95-pro­sent­ti­ses­ti ulko­mail­la val­mis­tet­tu­ja.
Laa­ti­kon pah­vi on ainoa Suo­mes­sa val­mis­tet­ta­va mate­ri­aa­li.

Tark­kuus­kä­si­työ­nä ja muu­ta­man työn­te­ki­jän voi­min koo­taan vii­kos­sa noin 700 äitiys­pak­kaus­ta. Val­tao­sa läh­tee saman tien per­hei­siin, osa jää Rau­mal­le odot­ta­maan kysyn­tä­piik­kiä.
– Me saam­me pak­kaus­ten tilaa­jis­ta tie­don Kelal­ta, ja tilaa­ja saa pak­kauk­sen­sa hyvin nopeas­ti. Pak­kaus koo­taan jo seu­raa­val­la vii­kol­la. Pien­tä varas­toa on syy­tä pitää, joi­nain viik­koi­na tilauk­sia tulee niin pal­jon että vii­kon aika­na koo­tut pak­kauk­set eivät rii­tä, Lai­nio sanoo.

Tule­vai­suus tur­vat­tu

Las­ta odot­ta­va per­he voi vali­ta, halu­aa­ko äitiys­pak­kauk­sen vai 140 euron suu­rui­sen avus­tuk­sen. Avus­tus­sum­ma nousee kesä­kuun 2018 alus­ta 170 euroon. Val­tao­sa uusis­ta äideis­tä valit­see edel­leen äitiys­pak­kauk­sen. Toi­sen ja kol­man­nen lap­sen koh­dal­la pak­kauk­sen ottaa hie­man har­vem­pi. Lai­nio uskoo tilan­teen säi­ly­vän ennal­laan.
– Pak­kaus halu­taan saa­da. Vuo­den vaih­teen tie­noil­la moni pak­kauk­sen valit­se­va jopa yrit­tää tak­ti­koi­da teke­mäl­lä tilauk­sen vähän myö­hem­min saa­dak­seen pak­kauk­ses­ta ensi vuo­den mal­lin. Se ei vält­tä­mät­tä aina onnis­tu, mikä saat­taa olla joil­le­kin äideil­le aika iso­kin pet­ty­mys, Lai­nio tie­tää.

Vaik­ka yhteis­kun­ta on sääs­tö­tal­koi­den kou­ris­sa, äitiys­pak­kauk­sen tule­vai­suus näyt­tää aina­kin tois­tai­sek­si tur­va­tul­ta. Ensi vuon­na pak­kauk­set läh­te­vät totut­tuun tapaan Haku­nin­tiel­tä maa­il­mal­le, eikä ilmas­sa ole mitään merk­ke­jä ettei­kö näin jat­kui­si hamaan tule­vai­suu­teen.
– Pak­kaus on pit­kään ollut osa suo­ma­lais­ten lap­si­per­hei­den elä­mää. Se on jär­ke­vä perus­pa­ket­ti, jol­la lap­si­per­he pää­see alkuun.

Äitiys­pak­kauk­sen nimi säi­lyy ennal­laan

Kela teki mar­ras­kuus­sa kyse­lyn 80-vuo­ti­aan äitiys­pak­kauk­sen mah­dol­li­ses­ta uudes­ta nimes­tä. Lähes 60 pro­sent­tia vas­tan­neis­ta halusi säi­lyt­tää nimen äitiys­pak­kauk­se­na. Tulok­sen valos­sa nimen­vaih­to ei ole per­he- ja perus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Anni­ka Saa­ri­kon mukaan ajan­koh­tai­nen.
Äitiys­pak­kauk­ses­ta käy­tiin vil­kas­ta kes­kus­te­lua myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, blo­geis­sa ja pää­kir­joi­tuk­sis­sa. Vajaas­sa 6 vii­kos­sa Kelan kyse­lyyn saa­tiin lähes 30 000 vas­taus­ta. Moni myös perus­te­li ehdo­tuk­sen­sa.
– Tämä kaik­ki ker­too sii­tä, kuin­ka tär­kei­tä äitiys­pak­kaus ja suo­men kie­li meil­le ovat, Saa­rik­ko sanoo.
Myös Hel­sin­gin Sano­mat teet­ti kyse­lyn pak­kauk­sen nimes­tä ja sii­hen liit­ty­vis­tä asen­teis­ta.
– Aika ei ole nyt kyp­sä nimen muu­tok­sel­le. Sen pää­tel­män täs­tä voi vetää. Pidän kui­ten­kin tär­keä­nä, että asias­ta käy­tiin roh­kea kes­kus­te­lu. Ehkä se jo itses­sään muis­tut­ti mei­tä niin äitiys­pak­kauk­sen mer­ki­tyk­ses­tä kuin myös sen sisäl­lön tar­koi­tuk­ses­ta. Pak­kaus on tar­koi­tet­tu koko per­heen eli kaik­kien van­hem­pien ja vau­van ilok­si, Saa­rik­ko jat­kaa.
Äitiys­pak­kauk­sen jäl­keen eni­ten ääniä sai­vat: vau­va­pak­kaus, 2 777 ään­tä; per­he­pak­kaus, 875 ään­tä; apus­tus­pak­kaus, 482 ään­tä; van­hem­pain­pak­kaus, 394 ään­tä; rak­kaus­pak­kaus, 335 ään­tä ja ensi­pak­kaus, 283 ään­tä.

– Äitiys­pak­kauk­sel­la on oma his­to­rian­sa, joka vai­kut­taa sii­hen, että kysy­mys pak­kauk­sen nimes­tä kos­ket­taa vah­vas­ti. Perin­tei­set nimet vetoa­vat arvoi­hin ja muis­toi­hin, ker­too Kelan kie­len­huol­ta­ja Jen­ni Vii­nik­ka.
Hän kui­ten­kin muis­tut­taa, ettei äitiys­pak­kaus ole nime­nä täy­sin ongel­ma­ton, kos­ka kysei­nen etuus on tar­koi­tet­tu koko per­heel­le.

Ehdo­tuk­sia pyy­de­tiin myös ruot­sik­si. Ruot­sin­kie­li­sil­le nykyi­nen nimi ei ole yhtä rakas. Nykyi­sen nimen moders­kapsför­pack­nin­gen säi­lyt­täi­si joka vii­des vas­taa­jis­ta. Äitiys­pak­kauk­sen nimi on kir­joi­tet­tu äitiy­sa­vus­tus­la­kiin. Sik­si pak­kauk­sen nimen voi vaih­taa vain edus­kun­ta.