Aika­hyp­py esi­his­to­ri­aan

Kivikauden opas Sami Viljanmaa istuskelemassa nuotion äärellä poikansa Aaron kanssa. (Kuva: Ansa Karekivi)

Kie­rik­ki­kes­kuk­ses­sa Yli-Iis­sä pää­see kur­kis­ta­maan alu­een elä­mään tuhan­sia vuo­sia sit­ten. Kes­kus sijait­see Iijoen var­rel­la kes­kel­lä kivi­kau­ti­sia asuin­paik­ko­ja, joi­ta on tut­kit­tu jo 1960-luvul­ta läh­tien.

Kie­rik­ki­kes­kus jär­jes­tää joka vuo­si hei­nä­kuus­sa kivi­kau­ti­sel­la asuin­pai­kal­la arkeo­lo­gi­set ylei­sö­kai­vauk­set, joil­le vie­rai­li­jat­kin voi­vat osal­lis­tua. Kai­vaus­pai­kal­la ammat­tiar­keo­lo­gi opas­taa oikean kai­vaus­tek­nii­kan, joka takaa löy­tö­jen havait­se­mi­sen ja tulok­sel­li­sen tut­ki­muk­sen. Esil­lä on alu­eel­ta löy­ty­nei­tä esi­nei­tä kuten meri­pih­kas­ta val­mis­tet­tu­ja koru­ja sekä nuo­len­kär­kiä ja pyy­dyk­siä.

Vuo­sien saa­tos­sa ylei­sö­kai­vauk­sil­la on tut­kit­tu mer­kit­tä­vä osa noin 5500 vuo­den takai­ses­ta kivi­kau­ti­ses­ta kyläs­tä ja saa­tu pal­jon lisää tie­toa mui­nais­ten suo­ma­lais­ten elä­mäs­tä.

Mui­nais­mark­ki­noi­ta vie­te­tään Kie­ri­kis­sä elo­kuun ensim­mäi­se­nä vii­kon­lop­pu­na. Tuol­loin pää­see koke­maan ja kokei­le­maan esi­his­to­rian hämä­riin kät­key­ty­nei­tä tai­to­ja ja elä­myk­siä sekä kuun­te­le­maan asian­tun­ti­ja­luen­to­ja. Sha­maa­ni­rum­pu kul­jet­taa Elä­mys­teat­te­riin kuu­le­maan Sha­maa­nin tari­noi­ta men­neil­tä ajoil­ta Kivi­kau­den rivi­ta­los­sa. Mark­ki­na­to­rin aukiol­la tais­te­le­vat Mui­nai­set Miek­kai­li­jat, tans­si­vat Lou­hen Kor­pit. Sun­nun­tai­na duo Mam­ma ja Mesi­käm­men ilah­dut­ta­vat lap­sia pää­tös­kon­ser­tis­sa. Kivi­kau­den ravin­toa voi naut­tia Arc­tic Mama´s kojus­sa. Muka­na on myös perin­teis­ten tai­to­jen työ­pa­jo­ja, käsi­työ­läi­siä myyn­ti­pöy­ti­neen, tari­nan­ker­ron­taa ja kokon sytyt­te­lyä.

Mui­nais­tu­lien yö Kie­ri­kis­sä on 24.8., jol­loin voi yöpyä kivi­kau­den kyläs­sä. Illan hämär­tyes­sä syty­te­tään suu­ri kok­ko kivi­kau­den kylän hiek­ka­ran­nal­le. Kivi­kau­den opas on pai­kal­la kyläs­sä koko yön.