Ahve­nai­nen juh­lis­ti Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­raa

Ran­ta­poh­jas­ta 16.8.1979Anni ja Mat­ti poik­ke­si­vat ravin­to­laan syö­mään. Tilat­tu­aan pih­vit Mat­ti pyy­si tar­joi­li­jaa tuo­maan kuk­kia pöy­tään. Tar­joi­li­ja oli ute­lias ja kysyi, että onko Teil­lä joku merk­ki­päi­vä, kun kuk­kia piti olla. ”On, tämä pih­vi on aina­kin vii­kon van­haa”, vas­ta­si Mat­ti.

 

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Har­mo­nik­ka­musiik­ki rai­ka­si Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la tiis­tai-ilta­na, kun esiin­ty­mäs­sä oli­vat Veik­ko Ahve­nai­nen ja Cari­ta Nord­lund.

Hut­tu­ky­län nuo­ri­so­seu­ral­la oli tiis­tai­na tupa täyn­nä hai­ta­ri­musii­kin ystä­viä. Kuu­lui­sa har­mo­nik­ka­kak­sik­ko Veik­ko Ahve­nai­nen & Cari­na Nord­lund kon­ser­toi nuo­ri­so­seu­ran talol­la. Muka­na menos­sa oli myös Kii­min­gin Har­mo­nik­ka­ker­ho sekä pyhä­jo­ke­lai­nen Saa­na Kas­tel­li.

Ilmas­sa oli merk­ki­päi­vän tun­tua, sil­lä kon­sert­ti oli osa sekä Ahve­nai­sen 90-vuo­tis kon­sert­ti­kier­tuet­ta että Hut­tu­ky­län Nuo­ri­so­seu­ran 85. juh­la­vuot­ta. Ahve­nai­nen viih­dyt­ti ylei­söä musii­kin välis­sä muka­vil­la ja haus­koil­la puheen­vuo­roil­laan.

Vet­tä koti­pi­han mön­ki­jöil­le

Kuu­ma sää vaa­tii huo­leh­ti­maan nes­tey­tyk­ses­tä. Myös pihan pie­net luon­no­ne­läi­met, kuten sii­lit ja ora­vat, tar­vit­se­vat riit­tä­väs­ti juo­ta­vaa.

Nyt on oiva aika jät­tää pihal­le mata­lia ja laa­kei­ta vesias­tioi­ta, jois­ta sii­li ja muut eläi­nys­tä­vät voi­vat käy­dä juo­mas­sa. Astioi­ta voi sijoit­taa sekä näky­vil­le pai­koil­le että esi­mer­kik­si mar­ja­pen­sai­den juu­reen.

Koi­te­lis­sa lau­la­te­taan

Kan­san­lau­lu­kirk­ko ran­tau­tuu Koi­te­lin Saha­saa­ren laval­le sun­nun­tai­na kel­lo 13. Tilai­suu­den toi­mit­taa Klaus Kal­lio­ran­ta ja kant­to­ri­na pal­ve­lee Jark­ko Met­sän­hei­mo.

 

Ras­kai­ta käsi­töi­tä

Tämän vuo­den, jär­jes­tyk­ses­sään 45. Kii­min­ki­päi­vien ohjel­ma ja aika­tau­lu on jul­kis­tet­tu. Uute­na ohjel­ma­nu­me­ro­na päi­vil­lä on heti per­jan­tai­na Heviom­pe­luseu­rat.

Mark­ki­na­kan­sa voi saa­pua pai­kal­le oman kuto­muk­sen tai virk­kaus­työn kans­sa naut­ti­maan käsi­töi­den ilos­ta hevi­musii­kin tah­dis­sa.

Kii­min­ki­päi­vien Face­book-sivuil­la vin­ka­taan, että heve­jä bii­si­toi­vei­ta ompe­luseu­roi­hin ote­taan vas­taan. Oman­sa voi jät­tää ohjel­ma­jul­kai­sun kom­ment­ti­kent­tään.

Iis­sä tar­vi­taan tal­koo­lai­sia

Kuu­kau­den pääs­tä Iis­sä jär­jes­tet­tä­vään Ilmas­toA­ree­naan hae­taan tal­koo­lai­sia. Tal­koo­lai­sek­si voi ilmoit­tau­tua net­ti­si­vuil­la ilmastoareena.fi/osallistu. Siel­lä voi ilmoit­taa päi­vät, jol­loin on käy­te­tä­vis­sä ja teh­tä­vät jois­ta on kiin­nos­tu­nut.

Teh­tä­viä on tar­jol­la eri­lai­ses­ta raken­ta­mi­ses­ta ja siis­ti­mi­ses­tä kul­je­tuk­siin. Tal­koi­siin osal­lis­tu­mi­nen perus­tuu vapaa­eh­toi­seen toi­min­taan, jos­ta ei mak­se­ta palk­kaa.

Haus­sa on myös kokous­ti­lo­ja ja majoi­tus­paik­ko­ja.