Kes­kus­te­lem­me: Kii­reel­lis­tä hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat hoi­de­taan

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokouk­ses­sa 28.1.saatiin vas­taus val­tuus­to­ky­se­lyyn, jos­sa aihee­na oli ter­veys­kes­kus­ten toi­min­ta ja sen kehit­tä­mi­nen. Samas­sa yhtey­des­sä esi­tim­me huo­len Kii­min­gin ter­veys­kes­kuk­seen pää­sys­tä ilta­päi­vi­sin. Alle­kir­joit­ta­neil­le on tul­lut kun­ta­lai­sil­ta yhtey­den­ot­to­ja sii­tä, että ter­veys­kes­kuk­sen luu­kul­la saat­taa olla lap­pu jo kel­lo 14, ettei asiak­kai­ta ote­ta enään vas­taan.

Ter­veys­joh­ta­ja Lii­sa Kyl­mä­sen mukaan hoi­don tar­peen arvioin­tia teh­dään kel­lo 16 saak­ka. Kaik­ki kii­reel­lis­tä hoi­toa vaa­ti­vat poti­laat kat­so­taan. Tämä tar­koit­taa kii­reel­li­sen poti­laan olles­sa kysees­sä, että hei­dät on kat­sot­ta­va ja arvioi­ta­va hoi­don tar­ve ja jat­ko­toi­met.

Täl­lä taval­la toi­mien poti­laat saa­vat mah­dol­li­sism­man nopeas­ti avun ja tar­vit­taes­sa jat­ko­hoi­don. Usein on niin, että nopeal­la hoi­dol­la este­tään vaka­vam­pien sivu­vai­ku­tus­ten syn­ty­mi­nen. Myös tar­ve pit­kä­ai­kai­seen eri­kois­sai­raan­hoi­toon vähe­nee nopeal­la ensi­hoi­dol­la. Tämä on poti­laal­le paras toi­min­ta­mal­li ja samal­la vähen­tää kal­liin eri­kois­sai­raan­hoi­don tar­vet­ta.

On siis toi­vot­ta­vaa, että poti­laat itse tai saat­ta­jat vaa­ti­vat kii­reel­li­sis­sä tapauk­sis­sa hoi­toa “kiel­to­kyl­teis­tä” huo­li­mat­ta.

Eeva-Maria Park­ki­nen
Ris­to Päk­ki­lä
kau­pun­gin­val­tuu­te­tut
Kes­kus­ta