Päät­tä­jäl­tä: Lun­ta tul­vil­laan

Vii­me päi­vien run­saat lumi­sa­teet ovat jäl­leen herät­tä­neet kes­kus­te­lua niin yleis­ten, kuin yksi­tyis­tei­den­kin tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta.

Suo­men tie­verk­ko koos­tuu kol­men­lai­sis­ta teis­tä. Val­tion omis­ta­mis­ta maan­teis­tä, kun­tien yllä­pi­tä­mis­tä kaduis­ta sekä yksi­tyis­ten yllä­pi­tä­mis­tä yksi­tyis­teis­tä. Kun­nos­sa­pi­to kuu­luu tien omis­ta­jal­le näi­den luo­ki­tus­ten mukai­ses­ti.

Kun­ta voi, niin halu­tes­san, antaa yksi­tyis­teil­le avus­tus­ta. Laki­sää­tei­nen vel­vol­li­suus se ei ole. Avus­tuk­sen muo­to voi olla joko rahal­lis­ta taik­ka muu­ta, vaik­ka­pa kun­nos­sa­pi­toa­vus­tus­ta.

Oulus­sa kau­pun­gin­hal­li­tus on vii­me val­tuus­to­kau­del­la päät­tä­nyt, että avus­tus yksi­tyis­teil­le anne­taan aurausa­vus­tuk­se­na. Täs­sä mal­lis­sa toi­men­pi­de­ra­jat, eli ehdot jon­ka jäl­keen auraus tapah­tuu, on 6 cm sata­nut­ta lun­ta ja toi­men­pi­de­ai­ka sent­ti­ra­jan yli­tyt­tyä 16 tun­tia. Muu­ta, esim. polan­teen ja soh­jon pois­toa taik­ka liuk­kau­den tor­jun­taa avus­tuk­seen ei kuu­lu, vaan ne ovat yksi­tyis­tien osak­kai­den vas­tuul­la.

Palau­tet­ta aurausa­vus­tuk­sen toi­mi­vuu­des­ta on tänä­kin tal­ve­na tul­lut niin kau­pun­gil­le kuin päät­tä­jil­le run­saas­ti. Palaut­teen pää­asial­li­nen sisäl­tö on sel­vä. Auraus anne­tuil­la ehdoil­la ei toi­mi eikä ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta. Lumi ehtii var­sin­kin vilk­kaam­mil­la tie­o­suuk­sil­la pol­keu­tua kovak­si polan­teek­si ennen auran saa­pu­mis­ta. Pel­käl­lä aural­la polan­net­ta ei voi­da enää pois­taa. Polan­teen pois­ta­mi­nen tal­vel­la, kuin myös soh­jon pois­ta­mi­nen kevääl­lä, ei kuu­lu sopi­muk­sen pii­riin vaan se on osak­kai­den itsen­sä teh­tä­vä. Täl­lä tavoin toi­mi­mal­la tien­hoi­to­kus­tan­nus tal­vi­kau­del­la on lähes kak­sin­ker­tai­nen. Voi­si­ko niin veron­mak­sa­jien kuin tie­o­sak­kai­den varo­ja käyt­tää nykyis­tä jär­ke­väm­min? Pys­tyi­si­kö tie­kun­ta itse tilaa­maan tal­vi­kun­nos­sa­pi­don tehok­kaam­mal­la taval­la, kun sil­le osoi­te­taan tähän rahal­li­nen avus­tus?

Yksi­tyis­tei­den avus­tus­mal­lia käsi­tel­lään tänä kevää­nä yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa ja sen päät­tää kau­pun­gin­hal­li­tus lau­ta­kun­nan esi­tyk­sen poh­jal­ta. Mikä­li yksi­tyis­tei­den var­sil­la ole­vat asuk­kaat halua­vat vai­kut­taa tule­van avus­tuk­sen muo­toon, kan­nat­taa asias­ta käy­dä nyt kes­kus­te­lua ja olla tar­vit­taes­sa yhtey­des­sä myös päät­tä­jiin.

Yksi­tyis­tei­den avus­ta­mi­sen kat­son joka tapauk­ses­sa ole­van yksi tämän kau­pun­gin veto­voi­ma­te­ki­jä, jon­ka tulee jat­kua. Onhan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­ha­ke­muk­sen­kin yksi pää­tee­mois­ta “Roh­keas­ti reu­nal­la”.

Jor­ma Les­ke­lä
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen
Kes­kus­ta