Voi­daan hyvin: Suut puh­taik­si!

Medias­sa on vii­me aikoi­na ollut esil­lä suun­ter­vey­den yhteys yleis­ter­vey­teen. Mones­ti ei ymmär­re­tä, että huo­nol­la suun­ter­vey­del­lä on yhteyk­siä muun muas­sa sydän- ja veri­suo­ni­sai­rauk­siin sekä dia­be­tek­seen. Epä­mää­räi­set tuleh­duk­set ja muut oirei­lut, mitä hoi­de­taan yleis­ter­vey­den puo­lel­la, voi­vat olla myös ham­pais­ta läh­töi­sin.

Ham­pai­den kiin­ni­tys­ku­dos­sai­raus eli paro­don­tiit­ti on yhtey­des­sä eri­tyi­ses­ti edel­lä mai­nit­tui­hin sai­rauk­siin. Tämän mer­kit­tä­vä ris­ki­te­ki­jä on tupa­koin­ti. Paro­don­tiit­ti on sala­ka­va­la tau­ti, kos­ka sitä on han­ka­la itse huo­ma­ta.  Sik­si nii­tä ien­tas­ku­ja suun tut­ki­muk­sis­sa mita­taan ja hoi­de­taan. Suun lima­kal­voil­la voi olla jopa käm­me­nen kokoi­nen tuleh­dus.

Kysyn­pä siis, jos sinul­la oli­si vas­taa­van kokoi­nen tuleh­dus kädes­sä­si, läh­ti­sit­kö lää­kä­riin? Minä aina­kin meni­sin.

Toi­si­naan kuu­len vas­taa­no­tol­la­ni poti­laan sano­van: ”Tulin lai­tat­ta­maan ham­paat kun­toon, edel­li­ses­tä ker­ras­ta onkin jo mon­ta moni­tuis­ta vuot­ta.” Ja yleen­sä­hän käy ilmi, että hoi­don tar­vet­ta on run­sain mitoin ja oma­hoi­to on huo­nol­la tolal­la.

On tär­ke­ää tie­dos­taa että ham­pai­ta ei vain lai­te­ta kun­toon muu­ta­man vuo­den välein, vaan tär­kein asia on koto­na teh­tä­vä päi­vit­täi­nen oma­hoi­to. Ham­mas­lää­kä­ri­nä en pys­ty kovin iso­ja temp­pu­ja teke­mään, jos oma­hoi­to ei toi­mi.

Karies syö ham­mas­ta, ja pai­kan osuus ham­paas­ta kas­vaa. Lopul­ta se ei enää ole pai­kat­ta­vis­sa ja ainoa mah­dol­li­nen hoi­to on pih­ti­hoi­to.

Lop­pu­jen lopuk­si­han suun ter­vey­den yllä­pi­tä­mi­nen hoi­tuu hyvin yksin­ker­tai­sin ja edul­li­sin kons­tein. Ham­mas­tah­na ja ham­mas­har­ja kun eivät pal­joa mak­sa.

Ham­mas­tah­naa saa jo yhden ham­paan paik­kauk­sen hin­nal­la ison kas­sil­li­sen. Lisäk­si hie­man aja­tus­ta sii­hen mitä ja mil­loin syö, niin ham­paat kiit­tä­vät. Ja fak­ta­han on se, että puh­das ham­paan pin­ta ei rei­kiin­ny.

Kan­nat­taa siis har­ja­ta huo­lel­la kaik­ki ne ham­paat, mit­kä halu­aa säi­lyt­tää. Mikä lie­nee sit­ten syy­nä, että iso osa suo­ma­lai­sis­ta hoi­taa huo­nos­ti suun­ter­veyt­tään. Välin­pi­tä­mät­tö­myys ja lais­kuus voi­si­vat aina­kin osin selit­tää asi­aa.

Huo­lel­li­nen suun puh­dis­ta­mi­nen on tär­ke­ää, vaik­ka omia ham­pai­ta ei oli­si­kaan. Pro­tee­sien puh­taa­na pitä­mi­nen on myös tär­ke­ää, jot­ta pro­tee­sin alla lima­kal­vo säi­lyi­si ter­vee­nä.

Jos et itse väli­tä omis­ta ham­pais­ta­si, niin har­jaa ne edes mal­lin vuok­si, jot­ta jäl­ki­pol­vi näkee miten ham­pai­ta kuu­lui­si hoi­taa. Aikuis­ten hyvät ja huo­not­kin tavat kun tup­paa tart­tu­maan lap­siin.

Niin­pä sinä, joka nyt tän­ne asti luit tämän kir­joi­tuk­sen. Jos et ole vuo­si­kausiin käy­nyt ham­mas­hoi­dos­sa, keho­tan varaa­maan ajan suun tut­ki­muk­seen. Oman ter­vey­te­si vuok­si.

Olen puhu­nut suu­ni puh­taak­si.

Mer­vi Ruo­ko­nen
Vaa­lan ter­veys­kes­kus­ham­mas­lää­kä­ri