Mätä­kuu ei ole ihan mätä­kuun jut­tu

Arto Neno­nen Ran­ta­poh­ja Vuo­si on van­hen­tu­nut sii­hen asen­toon, että eläm­me kes­kel­lä mätä­kuu­ta. Usko­muk­sen mukaan mätä­kuus­sa – 23.7.–23.8. – haa­vo­jen para­ne­mi­nen kes­tää pit­kään ja han­ka­loi­tuu tuleh­dus­ten takia. Ratio­naa­li­seen ajat­te­luun tot­tu­neen kor­vis­sa usko­mus kuu­los­taa todel­la­kin usko­muk­sel­ta. Mätä­kuun koh­dal­la kysy­mys ei sil­ti ole pel­käs­tä van­has­ta legen­das­ta, sil­lä haa­vain­fek­tioi­den ris­ki kas­vaa mätä­kuus­sa mui­hin vuo­de­nai­koi­hin ver­rat­tu­na. Hel­sin­ki­läi­ses­sä Töö­lön sai­raa­las­sa teh­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus