Lomal­la ren­nos­ti naut­tien

Kesäl­lä Suo­men luon­to on kau­nis ja ihmi­set naut­ti­vat kesä­lo­mas­ta ja aurin­gos­ta viet­täen pal­jon aikaa ulko­na luon­non hel­mas­sa. Koto­na ja mökil­lä on kui­ten­kin hyvä olla tiet­ty­jä itse­hoi­toon tar­koi­tet­tu­ja tar­pei­ta vahin­gon ja sai­ras­tu­mi­sen varal­le. Kevyet sää­hän sopi­vat vaa­leat vaat­teet toi­mi­vat suo­ja­na aurin­gol­ta ja ihon pala­mi­sel­ta. Eten­kin pään suo­jaa­mi­nen on tär­ke­ää aurin­gon­pis­tok­sen vält­tä­mi­sek­si. Aurin­gon säteil­tä kan­nat­taa suo­jau­tua myös…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus