A-kil­las­sa ver­tais­tu­kea ja toi­min­taa

Paljon mukavaa toimintaa on suunnitelmissa, kertovat Pekka Salminen (vas), Johanna Jänkälä, Sari Granlund, Birgit Tyykiluoto ja Raimo Hekkala Haukiputaan A-killasta.

Auli Haa­pa­la – Vii­me syk­sy­nä sil­mii­ni osui Ran­ta­poh­jan jut­tu sii­tä, että Hau­ki­pu­taal­le on perus­tet­tu oma A-kil­ta. Kiin­nos­tuin sii­tä heti, sil­lä elä­män­ti­lan­tee­ni oli sil­loin tosi han­ka­la ja ajat­te­lin, että täs­sä on nyt minun mah­dol­li­suu­te­ni, tote­aa 34-vuo­tias Johan­na Jän­kä­lä. – A-kil­las­ta on tul­lut tosi tär­keä paik­ka minul­le, sil­lä tääl­lä saan ver­tais­tu­kea päih­teet­tö­myy­teen. En usko, että yksin jak­sai­sin­kaan,…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus