Ala­ky­län uuden kou­lun val­mis­tu­mi­nen vii­väs­tyy useil­la kuu­kausil­la – Reh­to­ri Vesa Rin­ta-Sänt­ti: Posi­tii­vi­sen ajat­te­lun yllä­pi­to vaa­tii todel­la pal­jon töitä

Ala­ky­län kou­lun vuon­na 2020 tuhou­tu­neen kou­lun tilal­le raken­net­ta­van uudis­ra­ken­nuk­sen raken­nus­työt piti käyn­nis­tyä tämän syk­syn aika­na, vii­meis­tään syys­lo­mal­la. Näin ei kui­ten­kaan käy­nyt. Täl­lä vii­kol­la Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti kokouk­ses­saan, että se kes­keyt­tää hank­keen ja palaut­taa asian uudel­leen val­mis­tel­ta­vak­si. Kau­pun­gin­hal­li­tus edel­lyt­tää, että raken­nus­suun­ni­tel­mia kehit­tä­mäl­lä urak­ka­hin­taan saa­daan vähin­tään vii­den pro­sen­tin kustannussäästö.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Olha­van kou­lul­le lakkautuspäätös

Iin kun­nan­val­tuus­to on päät­tä­nyt, että Olha­van kou­lu lak­kau­te­taan 1.8.2024 alkaen. Asias­ta suo­ri­tet­tiin äänes­tys kun­nan­val­tuus­ton kokouk­ses­sa maanantai-iltana.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pyö­rä­tie­tä odo­te­taan Ala­ky­läs­sä kuumeisesti

Kui­vas­jär­ven­tien var­teen Kii­min­gin Ala­ky­lään suun­ni­tel­laan uut­ta pyö­rä­tie­tä Hämeen­jär­ven­tien ja Kii­min­ki­joen­tien välil­le. Hank­keen tie­suun­ni­tel­maa laa­di­taan par­hail­laan ja suun­ni­tel­ma­luon­nok­sia esi­tel­tiin asuk­kail­le kou­lul­la jär­jes­te­tys­sä tilaisuudessa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yksi­näi­syy­den tor­jun­taa koti­ky­läl­lä – Toi­min­nal­le hae­taan jat­ko­ra­hoi­tus­ta Pohteelta

Poh­de rahoit­taa Kii­min­gin Hut­tu­ky­läl­lä ikäih­mi­sil­le suun­nat­tua, nuo­ri­so­seu­ran jär­jes­tä­mää päi­vä­toi­min­taa, jos­sa kokoon­nu­taan ker­ran vii­kos­sa poru­kal­la jutus­te­le­maan, jump­paa­maan ja kuu­le­maan alus­tuk­sia eri tee­mois­ta. Myös nuo­ril­le jär­jes­te­tään omaa toi­min­taa, joka on ollut niin ikään todel­la tar­pee­seen, ja nuo­ria on ollut vii­koit­tain pai­kal­la run­saas­ti. Poh­teen jär­jes­tö­avus­tus täl­le erit­täin suo­si­tul­le toi­min­nal­le päät­tyy Hut­tu­ky­län osal­ta vuo­den lopus­sa, ja nyt kyläl­lä jän­ni­te­tään­kin, saa­daan­ko tui­ki tär­keäl­le toi­min­nal­le jat­ko­ra­hoi­tus­ta. Nuo­ri­so­seu­ran näkö­kul­mas­ta omal­la rahoi­tuk­sel­la toi­min­nan toteut­ta­mi­nen oli­si liki­main mahdotonta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Kun­ta­joh­ta­jil­ta kan­nan­ot­to Poh­teen suunnitelmista

Poh­jois-Poh­jan­maan kun­ta­joh­ta­jat ovat teh­neet oman kan­nan­ot­ton­sa Poh­teen talou­den tasa­pai­not­ta­mis­oh­jel­maan. Kan­nan­o­ton laa­ti­joi­den ja alle­kir­joit­ta­nei­den jou­kos­sa on myös Iin kunta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­jal­li­suus­hank­kees­sa kir­joi­te­taan ehkä myös Ii- ja Kiiminkijoista

Oulun kir­jai­li­ja­seu­ral­la on käyn­nis­sä Sanan ja runon mal­ja ‑han­ke, jos­sa kir­jai­li­jat kir­joit­ta­vat vesi­reit­tei­hin liit­ty­viä teks­te­jä. Teks­tit ovat poh­ja­na Del­ta Life – Kau­pun­ki syn­tyy suis­toon ‑koko­nai­suu­den esi­tyk­sil­le sekä tuo­tan­noil­le. Del­ta Life ‑koko­nai­suu­des­ta on tulos­sa vuon­na 2026 elo­kuun ja koko vuo­den hui­pen­tu­ma Oulu­joen suis­tos­sa. Sanan ja runon mal­ja on osa Oulun kir­jai­li­ja­seu­ran Kir­jal­li­suus­han­ket­ta, jol­le Oulun kult­tuu­ri­sää­tiö on myön­tä­nyt rahoitusta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Majak­ka­seu­ran uusi elo­ku­va ker­too Pohjanlahdesta

Suo­men Majak­ka­seu­ra tuo juu­ri ensi-illan saa­neen uuden elo­ku­van­sa Kieh­to­va Poh­jan­lah­ti sun­nun­tai­na Oulun Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le. Elo­ku­vas­sa on vah­va pai­no­tus Hai­luo­don ja Oulun saa­ris­toon. Muka­na on myös legen­daa­ri­nen Oulu-lai­va kuvat­tu­na juu­ri Iis­sä ja Haukiputaalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus