Psyy­ke tilas­sa Kel­lon asu­kas­tu­val­la

Jus­si Tukiai­nen piti 7.11. esi­tel­män Psyy­ke tilas­sa Kel­lon asu­kas­tu­val­la, jon­ne oli kokoon­tu­nut kol­mi­sen­kym­men­tä kuu­li­jaa hie­man kau­em­paa­kin. Tilai­suus kuu­lui luen­to­sar­jaan, jon­ka Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys oli jär­jes­tä­nyt.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kes­kus­te­lem­me: Mik­si lumi­ty­kit eivät ole toi­min­nas­sa?

Me hiih­tä­jät ihmet­te­lem­me mik­si Vir­pi­nie­men lumi­ty­kit eivät ole toi­min­nas­sa. Nyt on lun­ta ja pak­kas­ta, mut­ta hyvin suu­rel­la toden­nä­köi­syy­del­lä pian tulee lau­hat ilmat. Nyt oli­si aivan lois­ta­vat olo­suh­teet teh­dä lun­ta varas­toon. Var­mas­ti oli­si vii­kon aika­na tul­lut teh­tyä tal­ven lumet.


Kes­kus­te­lem­me: Susien paik­ka on kor­ves­sa

Susis­ta on jäl­leen käy­ty kii­vas­ta kes­kus­te­lua jos­sa mie­li­pi­teet jakau­tu­vat todel­la vah­vas­ti. On ymmär­ret­tä­vää ihmis­ten huo­li kun sudet tule­vat pihoil­le ja saa­lis­ta­vat niin tuo­tan­toe­läi­miä kuin kotie­läi­miä. Susi on vil­lie­läin ja sen paik­ka on luon­nos­sa ei asu­tus­ten lähei­syy­des­sä. On sanot­tu että ihmi­set ovat vie­neet sudel­ta elin­ti­laa mikä on tot­ta mut­ta susi ei ole käyt­täy­ty­nyt kuten monet muut vil­lie­läi­met. Se ei ole väis­tä­nyt ihmis­tä kuten yleen­sä vil­lie­läin tekee, sekin ker­too sen vaa­ral­li­suu­des­ta. Sii­tä on tul­lut ihmis­tä pel­kää­mä­tön ja siten yhä arvaa­mat­to­mam­pi.


Raha­pe­lit: Viik­ko 45

Lot­to: 1, 2, 7, 11, 17, 25, 32. Lisä­nu­me­ro: 23. Plus­nu­me­ro: 9. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 2 kpl 91 735,15 e, 6 oikein 1 588,21 e, 5 oikein 38,00 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ii vaa­tii lähi­ju­na­lii­ken­teen käyn­nis­tä­mi­sel­le tavoi­te­ai­ka­tau­lua

Iin kun­nan mie­les­tä Oulun seu­dun jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­ses­sä on tär­ke­ää huo­mioi­da rai­de­lii­ken­teen poten­ti­aa­li. Iin kun­nan­hal­li­tus tote­aa lausun­nos­saan Maan­käy­tön, asu­mi­sen ja lii­ken­teen sopi­mus­luon­nok­ses­ta (MAL-sopi­mus), että sii­nä on sivuu­tet­tu lähes koko­naan seu­dun lähi­ju­na­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLeh­to Group lomaut­taa

Leh­to Group on saa­nut pää­tök­seen syys­kuus­sa käyn­nis­te­tyt yhteis­toi­min­ta­neu­vot­te­lun­sa. Neu­vot­te­lut käy­tiin yhtiön kan­nat­ta­vuu­den paran­ta­mi­sek­si sekä hen­ki­lös­tö- ja teh­das­ka­pa­si­tee­tin sopeut­ta­mi­sek­si tämän­het­ki­sen tar­peen tasol­le.