Kii­Ri pala­si lomil­ta voit­toon korein 91–68

Kori­pal­lon alue­sar­jan avausot­te­lus­saan Kii­min­gin Rien­to esit­te­li avaus­jak­sol­la kan­nat­ta­jil­leen kesäi­sen ran­ta­pal­lon tasois­ta pelai­lua. Vas­tus­ta­ja Kajaa­nin Hon­ka aloit­ti pir­teäs­ti ja vei­kin ensim­mäi­nen kym­pin korein 12–14. Kii­Ri­läis­ten heit­to­y­ri­tyk­set oli­vat osoit­teet­to­mia ja har­vat onnis­tu­neet nos­tot teki kolos­si­mai­nen Juho Kau­ro.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hyvä­ta­soi­nen urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­ki­sa Iis­sä

Nel­jäs Iin avoin urhei­lu­tie­don mes­ta­ruus­kil­pai­lu pidet­tiin Iin Yri­tyk­sen tie­to­kil­pai­lu­jaos­ton jär­jes­tä­mä­nä Iin Jär­jes­tö­ta­los­sa. Tapah­tu­ma on kerän­nyt vuo­si vuo­del­ta yhä enem­män osa­not­ta­jia. Täl­lä ker­taa muka­na oli yhdek­sän jouk­kuet­ta eli 45 visaa­jaa. Taso on nous­sut pik­ku hil­jaa vuo­si vuo­del­ta. Kol­men kär­ki oli täl­lä ker­taa oulu­lai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pasi­Kuik­ka Oy tut­tu jut­tu Iin visai­li­joil­le

Pasi­Kuik­ka Oy:n toi­mia­la toi pin­nat kai­kil­le Iin Järk­kä­vi­san mie­tis­ke­li­jöil­le, lie­kö käy­ty fes­ta­reil­la? Han­ka­lam­paa sen sijaan oli löy­tää oikea tit­te­li eri alo­jen val­ta­kun­nan val­tuu­te­tuil­le. Saa­ris­to­lai­set nap­pa­si­vat pin­nat Tona­van val­tiois­ta, OECD:n pää­ma­jas­ta ja kol­mo­sen yhden vokaa­lin kun­nis­ta. Samoin tuli isos­ta valaas­ta ja pie­nim­mäs­tä varis­lin­nus­ta. Roy­al We:lle oli Iin kun­nan­val­tuus­ton aak­kos­jär­jes­tys luon­nol­li­ses­ti mah­do­ton, mut­ta Gideo­nit ja Syk­syn säve­len tuplas­ti voit­ta­nut nai­nen help­poa kau­raa. Päk­ki­kan­gas taker­te­li alus­sa, mut­ta toi­nen puo­li meni mui­den kär­ki­po­ru­koi­den kans­sa tasoi­hin. Ainoa­na erot­ti Wil­son Pec­ke­tin muis­ta alan mie­his­tä ja täy­det tuli kuvis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vir­kis­täy­ty­mi­nen tär­kein­tä Elä­ke­lii­ton toi­min­nas­sa

Vir­kis­tys­mah­dol­li­suuk­sien tar­joa­mi­nen on 45 vuot­ta täyt­tä­neen Elä­ke­lii­ton Iin yhdis­tyk­sen tär­kein toi­min­to­muo­to. – Ihmi­nen kai­paa yhtei­söl­li­syyt­tä, täy­tet­tä tyh­jään tilaan. Elä­ke­lii­ton toi­min­nas­sa samas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vien kans­sa syn­tyy ystä­vyyk­siä. Mat­kal­le­kin on help­po läh­teä tutus­sa seu­ras­sa, tote­aa Iin yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Anja Neno­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus