Luet­ko sinä? –teks­ti: Tule­vai­suus

Sii­ri Eno­ran­nan novel­li Foto­syn­tee­si ker­too karus­ta elä­mäs­tä tule­vai­suu­des­sa. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä, toi­nen toi­sen val­las­sa. Novel­li­maa­il­ma on dys­to­pi­nen.


Kes­kus­te­lem­me: Tyh­mää tou­hua

Ulkoil­les­sam­me Iis­sä ali­kul­kusil­lan ohi kes­kus­tas­sa huo­ma­sim­me, miten taas on jot­kut äly­va­paat saa­neet mie­li­hy­vää aikaan. Sil­lan alla oli pyö­rä, joka oli rikot­tu aivan hajal­le. Ratas irti, van­teet hajal­le, sisä­ku­mi kap­pa­leik­si ja kai­kin puo­lin pyö­rä kor­jaus­kel­vo­ton. On tar­vit­tu tähän älyk­kyys­tes­tiin useam­pi älyk­kö, ei muu­toin oli­si saa­tu pyö­rää täl­lai­seen kun­toon. Ei taval­li­nen mum­mo­pyö­rä, vaan nuo­ri­so­mal­li­nen maas­to­pyö­rä. Kuin­ka­han monen van­hem­man mie­les­sä käy, että mitä nämä kul­lan­mu­rut tou­hu­aa kodin ulko­puo­lel­la.


Luet­ko sinä? –teks­ti: Elä todel­li­suu­des­sa, älä muis­tois­sa

Sii­ri Eno­ran­nan novel­li Foto­syn­tee­si (2019) sijoit­tuu fik­tii­vi­seen maa­il­maan ja mie­les­tä­ni tule­vai­suu­teen. Polar­kit ovat muis­toi­hin vie­vien kruu­nu­jen omis­ta­jia ja lem­mi­kit hei­dän pal­ve­li­joi­taan. Polar­kit tah­to­vat olla mie­luum­min muis­tois­sa kun todel­li­suu­des­sa, kos­ka men­nei­syys on hei­dän mie­les­tään tur­val­li­sem­pi paik­ka kun nyky­het­ki. Polark­kien mie­les­tä muis­tois­sa asuu totuus. He pitä­vät lem­mik­kien muis­to­ja vir­heel­li­si­nä ja huo­nom­pi­na kuin omi­aan. Kun Jin vai­puu muis­toi­hin­sa, hänen lem­mik­kin­sä Kay ohjaa hän­tä pitää huol­ta, ettei polar­kil­le satu mitään.


Luet­ko sinä? -teks­ti: Purp­pu­ra­pil­vien ympä­röi­mä kau­pun­ki

Novel­lin on kir­joit­ta­nut Sii­ri Eno­ran­ta. Novel­lin nimi on Foto­syn­tee­si. Se ker­too maa­il­man­lo­pun jäl­kei­ses­tä maa­il­mas­ta. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä Jin ja Kay. Molem­mat hen­ki­löt ovat ihmi­siä, mut­ta Jin on Kayn omis­ta­ja, polark­ki ja Kay on Jinin lem­mik­ki. He elä­vät dys­to­pi­ses­sa maa­il­mas­sa.


Luet­ko sinä? -teks­ti: Vai­ku­ta, nyt tai ei kos­kaan!

Sii­ri Eno­ran­nan kir­joit­ta­ma novel­li Foto­syn­tee­si ker­too polark­kien ja kruu­nu­jen väli­ses­tä yhteyt­tä­mi­ses­tä sekä polark­kien elä­mäs­tä. Luon­nos­sa tapah­tu­va foto­syn­tee­si on viher­kas­veis­sa tapah­tu­vaa yhteyt­tä­mis­tä ja novel­lis­sa sitä pide­tään­kin polark­kien ja kruu­nu­jen väli­se­nä foto­syn­tee­si­nä, joka ei tosin tapah­du viher­kas­veis­sa saa­ti­ka aurin­gon avul­la. Polar­keil­la on aivoi­hin saak­ka upo­te­tut kruu­nut, joi­den kaut­ta he saa­vat ener­gi­aa, niin kuin viher­kas­vi­kin sai­si aurin­gon avul­la.


Har­taus: Vapau­teen Kris­tus mei­dät vapaut­ti

Ensi vii­kon kir­kol­li­nen aihe on Kris­ti­tyn vapaus. Anteek­si saa­mi­nen ja anteek­si usko­mi­nen ovat kris­ti­tyn vapau­den kes­kei­sim­piä asioi­ta. Anteek­si anta­mien ja anteek­si pyy­tä­mi­nen ovat ihmis­ten väli­sen sosi­aa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen perus­tai­to­ja ja yhtei­sen elä­män tär­keim­piä edel­ly­tyk­siä.


Luet­ko sinä? –teks­ti: “Jos poli­tiik­ka pet­tää, tai­de voi toi­mia”

Olet­ko sinä­kin jou­tu­nut tilan­tee­seen, jos­sa sinua ei kuun­nel­la, eikä ymmär­re­tä? Nyky­maa­il­mas­sa tuo tilan­ne tun­tuu mones­ta joka­päi­väi­sel­tä. Isom­mat, vah­vem­mat ja val­las­sa kiin­ni ole­vat hen­ki­löt ohjai­le­vat mei­tä joka­päi­väi­sil­lä pää­tök­sil­lään. Sii­ri Eno­ran­nan novel­li, Foto­syn­tee­si, ker­too mie­les­tä­ni juu­ri sii­tä. Tuos­sa Luet­ko sinä? -kam­pan­jaa var­ten teh­dys­sä novel­lis­sa vain ”voi­mak­kaam­mat” hen­ki­löt saa­vat päät­tää asiois­ta, eikä van­ho­ja vir­hei­tä halu­ta muis­tel­la vaan niis­tä vai­e­taan.


Teks­ta­rit

Suo­mi eläi­si turis­teil­la, jos oli­si pidet­ty vesis­töt puh­taa­na ilman tur­vet­ta ja muu­ta töh­nää. Ilman vet­tä ei pär­jää mikään eikä kukaan.


Hau­ki­pu­taal­la met­säs­te­tään Pyö­rä­san­ka­rei­ta

Pyö­räi­ly elä­män­ta­vak­si -hank­keen Pyö­rä- ja Kam­pus­san­ka­rit kier­tä­vät syk­syn 2019 aika­na ylä- ja yhte­näis­kou­luis­sa sekä toi­sel­la asteel­la nos­tat­ta­mas­sa pyö­räi­ly­huu­maa. Pyö­rä­san­ka­rit kur­vaa tiis­tai­na 15.10. Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lul­le ja kes­ki­viik­ko­na 16.10. Meri­kos­ken kou­lul­le Ouluun innoit­ta­maan oppi­lai­ta ja opet­ta­jia otta­maan pyö­räi­ly osak­si kou­luar­kea.