Jäte­ve­si­jär­jes­tel­mien päi­vit­tä­mi­nen hyväs­sä vauh­dis­sa

Noin puo­let on tähän men­nes­sä palaut­ta­nut Iin kun­nan jäte­ve­si­jär­jes­tel­mis­tä lähet­tä­män kyse­lyn. Kun­ta lähet­ti kesä­kuus­sa kir­jeen nii­den kiin­teis­tö­jen omis­ta­jil­le, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Lue lisää

Val­to Per­nu Pho­to Marat­ho­nin voit­ti Vesa Ran­ta

Tänä kesä­nä vii­det­tä ker­taa jär­jes­tet­ty Val­to Per­nu Pho­to Marat­hon kisat­tiin vii­me vii­kon lopul­la. Tänä vuon­na valo­ku­vaus­haas­teen tee­ma­na oli ilmas­ton­muu­tos, ja kil­pai­li­jat suo­rit­ti­vat 12 tun­nin aika­na kuusi tuo­ma­ris­ton jaka­maa valo­ku­vaus­teh­tä­vää pol­ku­pyö­ril­lä liik­kuen.
Matias Tii­ro hur­jas­te­li SB:n Illin­juok­suis­sa

Illin­juok­su­jen direk­to­raat­ti on ollut parin vii­me vii­kon aika­na kipe­neen muu­tos­ten kou­ris­sa. Pysy­vää on ollut vain Nöö­ti. Täl­lä ker­taa oli Nöö­tin ja kel­lo­mie­hen lisäk­si jury­ko­pin asuk­ki­na Tii­ron Mat­ti, joka toki ei ole enää mikään eili­sen tee­ren poi­ka sii­nä pai­kas­sa, koke­mus­ta on. Sii­tä huo­li­mat­ta oli ollut pari viik­koa huo­nos­ti nukut­tu­ja öitä ja pai­na­jai­sia, kun Arja oli ilmoit­ta­nut vikaee­raus­tar­pees­ta. Hom­ma käyt­ti enti­seen mal­liin, kun Nöö­ti piti lyhyen ker­taus­kurs­sin. Nume­rot siir­tyi­vät vih­ko­kom­puut­te­riin näp­pä­räs­ti.Hau­Pa tär­ke­ään koti­voit­toon

Hau­ki­pu­taan Pal­lon mies­ten edus­tus­jouk­kue otti tär­keät kol­me pis­tet­tä Kes­kus­ken­täl­lä pela­tus­sa Kol­mo­sen kär­ki­kamp­pai­lus­sa vii­me lau­an­tai­na. Hau­Pa voit­ti kesäi­ses­sä sääs­sä pela­tun otte­lun AC Oulu Aka­te­mi­aa vas­taan maa­lein 2–1. Hau­Pa läh­ti otte­luun huo­mat­ta­vas­ti kapeam­mal­la ryh­mäl­lä ver­rat­tu­na oulu­lai­siin, sil­lä HauPa:lla oli vaih­to­pen­kil­lä käy­tet­tä­vis­sä vain kak­si kent­tä­pe­laa­jaa.