Teks­ta­rit 6.8.2019

Onpa tosi kur­ja jut­tu, että Iin Spr:n kirp­pis lopet­taa. Voi­si­ko joku selit­tää min­kä vuok­si toi­min­ta lope­te­taan, kävi­jöi­tä aina­kin on pii­san­nut. Nyt ei ole paik­kaa mis­tä löy­tyi­si edul­li­sia talous­ta­va­roi­ta ja vaat­tei­ta, kun rahat ovat todel­la tiu­kil­la.

Lue lisää

Hau­Pan C-15-tytöt kuu­den­nek­si SM-tur­nauk­ses­sa

Hau­Pan C15-tyt­tö­jen tavoit­teel­li­nen ja kova tree­ni­kausi sai hui­pen­nuk­sen­sa, kun jouk­kue pää­si ensim­mäi­se­nä junio­ri­jouk­ku­ee­na seu­ran his­to­rias­sa pelaa­maan jal­ka­pal­lon SM-lop­pu­tur­nauk­seen. Jouk­ku­ees­sa pelan­nut Hel­mi Tur­tia ker­too kir­joit­ta­mas­saan repor­taa­sis­sa tun­nel­mia peli­ken­täl­tä ja tur­nauk­sen jäl­keen.


Poruk­ka kool­la: Suku kool­la iloi­sis­sa mer­keis­sä

Mil­lai­nen poruk­ka oli kool­la, mis­sä ja mil­loin?

Limin­gas­sa elä­nei­den ja vai­kut­ta­nei­den Ree­ta Sofia (Fiia) s. 1902 ja Kaar­lo Samuel (Kal­le) s. 1903, Kei­nä­sen lap­set ja hei­dän jäl­ki­kas­vun­sa kokoon­tui­vat lau­an­tai­na 6.7. Hei­ton talol­la Hau­ki­pu­taal­la. Sisa­ruk­sia on ollut alun perin 8, jois­ta elos­sa on vie­lä 2 nuo­rin­ta, Ola­vi ja Hel­vi. Muka­na oli nel­jän suku­pol­ven edus­ta­jia, kaik­ki­aan noin 80 hen­keä. Vaik­ka suu­rin osa suvus­ta asuu­kin nykyi­sin Oulun seu­dul­la, pai­kal­le oli saa­pu­nut suku­lai­sia Espoos­ta ja Rova­nie­mel­tä saak­ka.


Koi­te­li elää 17.8.

Koi­te­li elää -fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään tänä vuon­na lau­an­tai­na 17.8. Päi­vä­mää­rä oli jää­nyt pois vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan muka­na jae­tus­ta Koi­te­li elää -fes­ta­ri­leh­des­tä.…


Päät­tä­jäl­tä: Har­ras­tus­ta­kuu lap­sen ja nuo­ren ilta­päi­vään

Uuden hal­li­tus­oh­jel­man mukai­ses­ti lap­sil­le tulee tar­jo­ta mah­dol­li­suus ilmai­seen har­ras­ta­mi­seen kou­lu­päi­vän jäl­keen. Tämä mal­li on kopioi­tu Suo­meen Islan­nis­ta. Islan­nis­sa 6–18-vuotiailla kou­lu­lai­sil­la on käy­tös­sään har­ras­tus­ra­ha, joka esi­mer­kik­si maan pää­kau­pun­gis­sa Reyk­ja­vi­kis­sa on 350 euroa / luku­vuo­si. Islan­nis­sa jär­jes­tel­mään pää­dyt­tiin syr­jäy­ty­nei­syy­den ja eri­tyi­ses­ti nuo­ri­son päih­tei­den­käy­tön vuok­si.