Jänis­rut­toa ei ole vie­lä ilmen­nyt

Luon­nos­sa liik­ku­jat ovat teh­neet muu­ta­mia havain­to­ja kuol­leis­ta jänik­sis­tä ja rusa­kois­ta. Huol­ta on aiheut­ta­nut epä­luu­lo, ovat­ko eläi­met kuol­leet jänis­rut­toon ja onko ihmi­sil­lä tar­tun­ta­vaa­raa.– Pika­ky­se­lyn perus­teel­la jänis­rut­toa ei ole Oulun seu­dul­la ilmen­nyt vie­lä ihmi­sil­lä, ker­too apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Jus­si Piu­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iin joki­var­si ja puis­to monil­le rak­kai­ta ja tär­kei­tä, kir­joit­taa Sal­me Nie­mi

Jo muu­ta­man vuo­den on jokem­me ran­nas­sa Iis­sä kul­ke­nut Ruus­tin­nan­reit­ti. Puis­ton ovat kyläm­me kes­kus­tas­sa asu­vat ihmi­set otta­neet omak­seen ja muu­ten­kin on mat­kai­li­joil­la ja vie­rai­li­joil­la riit­tä­nyt kiin­nos­tus­ta tutus­tua koh­tee­seen ja siel­lä ole­viin tai­de­teok­siin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Patent­ti-ideas­ta yri­tyk­sek­si

Anna­lan­kan­kaal­la alku­ke­säs­tä oven­sa avan­neen, pien­ko­nei­ta huol­ta­van Snow­sus Oy:n perus­ta­mi­nen läh­ti yri­tyk­sen yhden osak­kaan patent­ti-ideas­ta. Pit­kään moot­to­ri­kelk­kai­lua har­ras­ta­nut Mar­ko Pel­to­maa ker­too kehi­tel­leen­sä uuden­tyyp­pi­sen, täy­sin perin­tei­ses­tä poik­kea­van jousi­tus­ra­ken­teen moot­to­ri­kel­kan telas­toon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Mie­li lepää vedes­sä ja veden äärel­lä

Mikä on paras uima­paik­ka? Sii­nä­pä kysy­mys, jos­ta saa välil­lä pien­tä väit­te­lyn­tyn­kää­kin aikai­sek­si. Toi­sil­le oma koti­ran­ta on kai­kis­ta paras – vaik­ka siel­lä oli­si­kin sit­ten sen seit­se­män­sa­taa kiveä pol­via kol­hi­mas­sa. Toi­set taas suun­taa­vat sin­ne, mis­sä on oikeas­ti vai­vat­to­min­ta uida. Hel­le­päi­vi­nä paras paik­ka lie­nee nopeas­ti syve­ne­vä jär­vi, jos­sa päi­vän pölyt pää­see huuh­tai­se­maan heti eikä tar­vit­se kah­la­ta sato­ja met­re­jä pääs­tääk­seen syvem­mil­le vesil­le.


Har­ras­tuk­ses­ta tuli työ – Kar­len Khan­jy­an aloit­ti auto­kor­jaa­mo­y­rit­tä­jä­nä Kii­min­gis­sä

Kii­min­gis­sä Kuusa­mon­tien var­rel­la sijait­se­vas­sa auto­kor­jaa­mos­sa on vuo­sien jäl­keen uusi yrit­tä­jä. Oulu­lai­nen Kar­len Khan­jy­an aloit­ti tou­ko­kuun lopus­sa, kun edel­li­nen yrit­tä­jä lopet­ti. Kii­min­gin Auto­huol­to­na tun­net­tu kor­jaa­mo muut­tui KK Autok­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Sek­su­aa­li­ri­kos­ten lisään­ty­mi­nen Oulus­sa on erit­täin ikä­vää”

Oulun polii­si­lai­tos jul­kai­si per­jan­tai­na tammi–kesäkuun 2019 rikos­ti­las­tot Oulun alu­eel­la. Polii­sin ilmoit­ta­mat rais­kaus­ri­kok­set ja lap­siin koh­dis­tu­vat hyväk­si­käyt­tö­ri­kok­set ovat lisään­ty­neet Oulus­sa, mikä on erit­täin ikä­vä, tote­aa Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la.Kau­pun­ki on aloit­ta­nut laa­jat toi­met sek­su­aa­li­ri­kos­ten ehkäi­se­mi­sek­si.


Hän jät­ti jäl­jen: Han­nes Paa­so, pien­ti­lal­li­ses­ta kan­san­edus­ta­jak­si

Navet­ta palaa, navet­ta palaa! Ja niin paloi­kin. Elet­tiin kesä­kuu­ta 1941. Han­nes Paa­sol­ta, sil­loi­sel­ta kui­va­nie­me­läi­sel­tä pien­ti­lal­li­sel­ta, joka asui Mik­ko­lan tilaa, meni tär­keä elä­mää yllä­pi­tä­vä raken­nus. Onnek­si kar­ja, kol­me leh­mää, hevo­nen ja lam­paat oli­vat lai­dun­ta­mas­sa ja näin sääs­tyi­vät.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vau­vo­ja

Teu­vo Kaik­ko­nen ja Tei­ja Piri­nen Iis­tä sai­vat 2.7. tytön. Mitat 3060 g ja 48 cm. Mint­tu ja Hugo sai­vat pik­kusis­kon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 31.7.2019

On ikä­vä muis­tel­la vuot­ta 1990. Mak­set­tiin pan­keil­le 80 mil­jar­dia. Vero­ra­ho­ja ja elä­ke­läis­ten perus­e­läk­kei­tä meni pank­kien tuke­mi­seen. Nyky­ajan ihmi­sil­lä sama meno jat­kuu. Vel­ko­ja ei mak­se­ta, vero­ja jää elä­ke­läis­ten mak­set­ta­vak­si.