Mari­ka Krohns ja Kyös­ti Kuja­la vauh­dis­sa Illis­sä

Per­jan­tai­na Illiin vael­ta­va kan­sa häm­mäs­te­li  äimän käke­nä P-vih­ko­saa­ren tie­noil­la. Saa­ren ran­noil­le oli ilmaan­tu­nut Trum­pin mal­li­sia aito­ja ja lisää pys­ty­tet­tiin. Illi­juok­su­jen kat­so­mos­sa ja kir­kon­pen­kil­lä kävi vil­kas pori­na ja spe­ku­laa­tiot, mis­tä on kysy­mys. Joku ihmet­te­li, ovat­ko mek­si­ko­lai­set tulos­sa Illin­juok­sui­hin ja Trump­pi mää­rän­nyt pis­tä­mään aijat etteen. Toi­nen eppäi­li, että kysees­sä on eräi­den sisuk­kai­den oulu­lais­par­la­men­taa­rik­ko­jen manöö­ve­ri vie­ras­la­jien tor­ju­mi­sek­si.

Lue lisää

Apua tar­vit­se­vien kis­so­jen mää­rä kas­vus­sa

Suo­men Eläin­suo­je­lu­yh­dis­tys­ten lii­ton toteut­ta­man tuo­reen tut­ki­muk­sen mukaan kadon­nei­den ja hylät­ty­jen lem­mik­kie­läin­ten mää­rä löy­tö­eläin­ta­lois­sa on las­ke­nut ver­rat­tu­na yhden­tois­ta vuo­den takai­sin lukui­hin. Myös entis­tä suu­rem­pi osa eläi­mis­tä pää­tyy takai­sin alku­pe­räi­sel­le omis­ta­jal­leen.


Kelk­kai­li­jat päris­te­li­vät vesil­le

Moot­to­rien ulvon­ta ja veden rois­ke täyt­ti­vät Vih­ko­saa­ren uima­ran­nan seu­dun ja Illin­su­van­non lau­an­tai­na, kun jär­jes­tyk­ses­sään toi­nen ISK Waterc­ross -tapah­tu­ma pyö­räh­ti käyn­tiin. Iiseu­dun Kelk­kai­li­joi­den jär­jes­tä­mä moot­to­ri­kelk­ko­jen vesic­ross-kil­pai­lu näki ensim­mäi­sen ker­ran päi­vän­va­lon vuo­si sit­ten, ja sen sil­loi­nen suo­sio innos­ti jär­jes­tä­jät kehit­tä­mään tapah­tu­maa edel­leen.