Toi­mit­ta­jal­ta: Kesäl­lä ei tar­vit­se läh­teä kau­as

Olen huo­man­nut, että mitä enem­män tulee ikää, sitä parem­min alkaa näh­dä lähel­le. Vuo­sien var­rel­la on tul­lut reis­sat­tua niin muil­la man­te­reil­la kuin Euroo­pan koh­teis­sa, mut­ta vii­me vuo­si­na ulko­mail­le suun­tau­tu­va mat­ka­kuu­me on hil­jal­leen hii­pu­nut. Sen sijaan var­sin­kin kesäl­lä koti­maan­mat­kai­lu on alka­nut innos­taa entis­tä enem­män.


Pelo­ton ja Pelo­kas koh­taa­vat kesä­teat­te­rin näyt­tä­möl­lä

Hau­ki­pu­taan kesä­teat­te­ri Myl­lyn tämän kesäi­nen näy­tel­mä Mitä Pel­le pel­kää? saa ensi-iltan­sa lau­an­tai­na. Näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut Esa­ta­pa­ni Esko­la. Ohjauk­ses­ta vas­taa Han­nu Päk­ki­lä, ja roo­leis­sa näh­dään Ilo­na Myy­ri ja Nina Juus­ti­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesä­kah­vi­lay­rit­tä­jät Oona ja Lii­nu: “Päi­vit­täin käy turis­te­ja­kin, jot­ka eivät puhu suo­mea eikä englan­tia­kaan, mut­ta sil­ti on tul­tu yhtei­sym­mär­ryk­seen.”

Nelos­tien var­rel­la, Oulus­ta päin tul­taes­sa Iin sil­to­jen jäl­keen vasem­mal­la sei­soo majak­ka, jos­sa toi­mii tänä kesä­nä iiläis­ten Oona Mäke­län ja Lii­nu Leh­to­lan kesä­kah­vi­la. Asiak­kai­ta tun­tuu tup­sah­te­le­van toi­nen toi­sen­sa jäl­keen – niin pai­kal­li­sia kuin ohi­kul­ku­mat­kal­laan muil­ta mail­ta tule­via. Monil­le mais­tuu jää­te­lö, mut­ta saa­ta­vil­la on myös nuor­ten itse­te­ke­miä, esi­mer­kik­si strös­se­lein ja vaah­to­kar­kein koris­tel­tu­ja voh­ve­lei­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­koo­lai­set teke­vät tans­si-illan Nui­ja­mies­ten laval­le – Yli­kii­min­ki­läis­la­va viet­tää tänä kesä­nä 60-vuo­tis­juh­li­aan

Yli­kii­min­ki­läi­nen tal­koo­hen­ki on yksi mer­kit­tä­vä perus­ta sil­le, että Nui­ja­mies­ten lava on yhä edel­leen hyvin­voi­va perin­tei­nen tans­si­la­va, jon­ne sadat ihmi­set suun­taa­vat kesä­lau­an­tai­sin tans­si­maan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin pesä­pal­lo­toi­min­taa kehi­te­tään avus­tus­ra­haa hyö­dyn­täen

Tiis­tai-ilta­päi­vä­nä Iin pesä­pal­lo­ken­täl­lä riit­tää huli­naa. Käyn­nis­sä on pesis­kou­lu, jos­sa lap­sil­le ope­te­taan pesä­pal­lon perus­tei­ta, kuten heit­to­ja ja näpy­jen lyö­mis­tä. Pesis­kou­lu on tänä kesä­nä lap­sil­le mak­su­ton, sil­lä sen toteut­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön Iin Urhei­li­joi­den pesä­pal­lo­jaos­tol­le myön­tä­mää seu­ra­toi­min­nan kehit­tä­mis­tu­kea.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ret­ki koti­seu­dun his­to­ri­aan

Ala­mäen bus­si kaar­si Yli-Iin seu­ra­kun­ta­ta­lon pihaan ja iloi­nen jouk­ko elä­ke­läi­siä aset­tui kuun­te­le­maan Jar­mo Ala­siu­ruan esi­tel­mää Yli-Iin van­hois­ta tapah­tu­mis­ta.