Meri­var­tios­to on val­miu­des­sa 24/7 – “Mie­leen on jää­nyt ne teh­tä­vät, jois­sa on pys­tyt­ty pelas­ta­maan ihmi­siä vaa­ti­vis­ta pai­kois­ta”

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma on kesä­ai­kaan meri­pe­las­tus­val­miu­des­sa ympä­ri vuo­ro­kau­den. Yksi­kön teh­tä­viin kuu­luu niin vesi­lii­ken­teen kuin kalas­tuk­sen val­von­taa sekä mui­ta val­von­ta­teh­tä­viä. Vii­koit­tain toi­mi­taan myös raja­tar­kas­tus­teh­tä­vis­sä Oulun­sa­lon len­to­ken­täl­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


80 vuot­ta täyt­tä­vän, Hau­ki­pu­taal­ta läh­töi­sin ole­van Hei­mo Han­he­lan kokoel­mis­ta löy­tyy yli tuhat urhei­lu­kil­pai­luis­ta saa­tua pal­kin­toa

Kun Hau­ki­pu­taan Tai­pa­leen­ky­läl­tä Han­he­las­ta läh­töi­sin ole­va, sit­tem­min oulu­lais­tu­nut Hei­mo Han­he­la alkaa esi­tel­lä pal­kin­to­ko­koel­maan­sa, ei tari­nois­ta mei­naa tul­la lop­pua. Yli puo­len vuo­si­sa­dan aika­na urhei­lu­kil­pai­luis­ta saa­dut pys­tit, vii­rit ja mita­lit ovat hal­lit­se­va näky Han­he­lan olo­huo­nees­sa: Mie­hen mukaan pal­kin­to­ja on aina­kin yli 1 000.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Luon­non­kuk­kien päi­vä­nä ret­keil­tiin Selus­kal­la

Sun­nun­tai­na kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa vie­tet­tiin vuo­sit­tais­ta Luon­non­kuk­kien päi­vää. Suo­mes­sa Luon­non­kuk­kien päi­vää vie­te­tään koko maan laa­jui­ses­ti opas­tet­tu­jen luon­non­kuk­ka­ret­kien avul­la. Ran­ta­poh­jan alu­eel­la jär­jes­tet­tiin Yli­kii­min­kiin Selus­kan talol­le suun­tau­tu­nut ret­ki, jon­ka jär­jes­ti­vät Kii­min­kien luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tys ja Kii­min­ki-Seu­ra.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuu­li­voi­man tie­to­toi­mis­to pal­ve­lee kesä­kuun lop­puun asti

Ilma­tar on avan­nut väliai­kai­sen toi­mis­ton Iin Mic­ro­po­lik­sen pää­ra­ken­nuk­seen. Toi­mis­to on avoin­na arki­sin kel­lo 10–14 aina per­jan­tai­hin 28.6. asti. Ollin­kor­ven tuu­li­voi­ma­puis­toa tai tuu­li­voi­maa ylei­ses­ti kos­ke­viin kysy­myk­siin toi­mis­tol­la vas­tai­lee pro­jek­tin maa­han­kin­nois­ta vas­taa­va iiläi­nen Pet­te­ri Mäen­pää.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Har­taus: Johan­nes­ku­via

Van­han valo­ku­va­laa­ti­kon poh­jal­ta löy­tyi nip­pu kesäi­siä kuvia. Moni van­ha valo­ku­va on nime­no­maan juhan­nus­ku­va. Ennen van­haan juhan­nuk­se­na vie­lä men­tiin nai­mi­siin­kin, koi­vu­jen kes­kel­lä.Toi­mit­ta­jal­ta: Kesän merk­ke­jä

Jos siel­tä jos­tain kylän pin­nas­ta kuu­luu kil­ka­tus­ta ja kal­ka­tus­ta, nau­run­re­mah­duk­sia, musii­kin­pät­kiä ja ihmis­ten huik­kai­lua, kan­nat­taa sitä pitää vain hyvä­nä kesän merk­ki­nä. Siel­lä tai­taa olla jouk­ko vapaa­eh­toi­sia val­mis­te­le­mas­sa alka­neen kesän tapah­tu­maa.


Kes­kus­te­lem­me: Hoi­ta­ja­mi­toi­tus Oulus­sa

Hal­li­tus­oh­jel­man kir­jaus hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta on nyt 0,7 kuten ennen vaa­le­ja mel­kein jokai­nen puo­lue halusi. Kui­ten­kin nyt näyt­tää vah­vas­ti sil­tä että se ei toteu­du sil­lä aika­tau­lul­la kuin äänes­tä­jät oli­vat sen usko­neet toteu­tu­van heil­le anne­tuis­sa vaa­li­lu­pauk­sis­sa.


Teks­ta­rit

Nimi­mer­kil­le “Kenen on vas­tuu”. Näin juu­ri. Vaka­vis­sa kiusaus­ta­pauk­sis­sa ei muu­ta kuin ero­te­taan kiusaa­ja kou­lus­ta, kiusaa­jil­le oma luok­ka eli “tark­kis­luo­kat” takai­sin näil­le. eri aikaan väli­tun­ti ja ruo­kai­lu. Ja vie­lä toik­ka­riin mer­kin­tä, että on syyl­lis­tu­nyt vaka­vaan kou­lu­kiusaa­mi­seen.