Raha­pe­lit: Viik­ko 23

Lot­to: 1, 2, 17, 19, 21, 31, 32. Lisä­nu­me­ro: 30. Plus­nu­me­ro: 18. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein — kpl, 6+1 oikein 1 kpl 180 330,98 e, 6 oikein 2 579,10 e, 5 oikein 54,81 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.

Lue lisää

Rent­ta­he­lek­ku: Pari lumi­pal­loa

Olin pie­ne­nä arka monel­le­kin asial­le. Pimeän­pel­ko oli yksi. 50-luvul­la maa­seu­dul­la ves­sa-asiat hoi­det­tiin ulko­huus­sis­sa eli kak­ka­ma­kis­sa, jon­ka sijain­ti oli aivan pihan peräl­lä. Ei sii­nä mitään kum­maa ollut päi­vä­sai­kaan, eikä kesäl­lä, kun oli valoi­saa. Pimei­nä syys- ja tal­vi-iltoi­na asia oli aivan toi­nen. Pit­kään piti pis­saa pidä­tel­lä, ennen kuin alkoi kave­rin ker­jää­mi­nen. Onni oli, jos sys­te­ril­lä oli hätä yhtä aikaa. Men­tiin tie­ten­kin yhdes­sä, ei mitään ongel­maa. Kun ei sit­ten hätä syn­kan­nut kenen­kään kans­sa, mei­na­si se tul­la housuun!

Oulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.


Vesi hou­kut­ti hel­tees­sä

Poh­jois-Iis­sä Hias­tin­haa­ran var­rel­la lau­an­tai­na jär­jes­tet­tyä melon­ta- ja sup­pai­lu­ta­pah­tu­maa ehti kylän nuo­ri väki jo har­taas­ti odot­taa, ja niin­pä sekä kaja­kit että sup­pi­lau­dat pää­si­vät­kin oitis innok­kai­den kokei­li­joi­den käyt­töön.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Vil­le Jus­si­la hel­le­juok­sun haka Illis­sä

Kos­ka oli hel­lun­tain aaton aat­to, oli päi­vän sel­vää, että har­ras rah­vas kokoon­tui Illin kir­kon­pen­keil­le suu­rin jou­koin. Erään kir­jal­li­sen läh­teen mukaan on hel­lun­tain epis­to­las­sa perin­teel­li­ses­ti ruu­kan­nut olla poruk­kaa. Puheen­so­ri­na­kin on ollut val­ta­va vie­lä­pä eri kie­lil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kenel­le kel­lot soi­vat Heik­ki Vää­nä­sen tapu­leis­sa

Aikai­sem­min kuu­kau­den kult­tuu­ri­koh­de­ju­tus­sa­ni käsit­te­lin Yli­kii­min­gin van­haa kirk­koa ja tapu­lin­ra­ken­ta­ja Heik­ki Vää­näs­tä. Täs­sä jutus­sa on tar­koi­tus tar­kem­min tar­kas­tel­la Hei­kin teke­miä tapu­lei­ta ja kirk­ko­ja­kin sekä laa­jem­min tapu­lei­den his­to­ri­aa­kin. Vää­nä­sen­kin tapu­leis­sa on kol­me ker­ros­ta. Ensim­mäi­ses­sä ker­rok­ses­sa oli läpi­käy­tä­vä yleen­sä tiel­tä kirk­ko­tar­haan ja toi­ses­sa ker­rok­ses­sa soi­vat kel­lot, joi­ta on kah­des­ta kol­meen­kin kap­pa­let­ta. Kol­mas ker­ros muo­dos­tuu kah­dek­san­kul­mai­ses­ta lan­ter­tii­nio­sas­ta, joka päät­tyy vii­ri­tan­koon. Näin esim. Hau­ki­pu­taan v. 1751 ja Kem­pe­leen kir­kon v. 1769 val­mis­tu­neis­sa tapu­leis­sa­kin.