Pudas­jär­vi ja Uta­jär­vi ilmai­si­vat jyr­kän vas­tus­tuk­sen­sa ja vaa­ti­vat veden­ot­to­hank­keen kes­keyt­tä­mis­tä

Oulun Veden Vii­ni­vaa­ran vara­ve­si­han­ket­ta kos­ke­va Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton jär­jes­tä­mä maas­to­kat­sel­mus aloi­tet­tiin Hete­pir­til­lä ja Vii­ni­vaa­ran maas­tos­sa Olvas­suon ja Kii­min­ki­joen Natu­ra-alueil­la tiis­tai­na. Kat­sel­mus jat­kui kes­ki­viik­ko­na näil­lä Pudas­jär­ven ja Uta­jär­ven kun­tien alu­eel­la sijait­se­vil­la veden­ot­toa­lueil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tan­de­mil­la hal­ki poh­jo­lan

Nelos­tien var­ren asuk­kaat näke­vät jos jon­kin­lais­ta mat­kaa­jaa. On hevos­vank­ku­ria, kai­ken mal­lin pyö­rä­vi­ri­tel­miä, lif­ta­rei­ta ja tie­tys­ti monen sor­tin moot­to­ri­me­ni­jää. Vii­me vii­kol­la Ran­ta­poh­jan alu­een läpi huraut­ti paris­kun­ta tan­de­mil­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jäte­ve­si­asiois­ta lisää tie­toa

Iin kun­ta lähes­tyy alku­ke­sän aika­na kir­jeel­lä kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia, joi­den mök­ki tai vaki­tui­nen asun­to sijait­see 100 met­rin säteel­lä lähim­mäs­tä vesis­tös­tä tai poh­ja­ve­sia­lu­eel­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jan­ne Piip­po­nen nousi vuo­den vii­veel­lä para­voi­ma­nos­ton Euroo­pan mes­ta­rik­si

Rans­ka­lai­sen voi­ma­nos­ta­jan, Rafik Ara­ba­tin doping­näy­te, jon­ka hän antoi tasan vuo­si sit­ten para­voi­ma­nos­ton avoi­mis­sa EM-kil­pai­luis­sa Berck-Sur-Meris­sä, on osoit­tau­tu­nut posi­tii­vi­sek­si. Ara­bat menet­tää näin ollen kul­ta­mi­ta­lin, jon­ka hän saa­vut­ti EM-kil­pai­lu­jen alle 88-kilois­ten sar­jan penk­ki­pun­ner­ruk­ses­sa. Ara­ba­tin doping­kä­ryn myö­tä Euroo­pan mes­ta­rik­si nousee hau­ki­pu­taa­lai­nen Jan­ne Piip­po­nen, joka nos­ti kil­pai­lus­sa 176 kiloa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPyö­rä­tuo­le­ja lah­joi­tuk­se­na

Viri­ke­toi­min­na­noh­jaa­ja  Maria Olko­nie­mi jär­jes­ti keräyk­sen pyö­rä­tuo­lien hank­ki­mi­sek­si Hau­ki­pu­taan ikäih­mis­ten asu­mis­pal­ve­luis­sa vii­me mar­ras­kuus­sa. Lah­joi­tuk­se­na saa­tiin kak­si pyö­rä­tuo­lia. Nii­den avul­la useam­pi ikäih­mi­nen pää­see pitem­mäl­le ulkoi­lu­len­kil­le vapaa­eh­toi­sen avus­ta­jan kans­sa ja naut­ti­maan eri vuo­de­nai­ko­jen tun­nel­mis­ta.Nika­ma Loun­ge avat­tu Väli­ky­lään

Nika­ma Desig­nin teh­taan­myy­mä­lä, Nika­ma LOUNGE, ava­si oven­sa vii­me vii­kol­la. LOUNGE ei ole tavan­omai­nen teh­taan­myy­mä­lä: ovel­la vie­rai­li­jan toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si peh­meä jazz­musiik­ki,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Autoa­lan opis­ke­li­jat perus­ti­vat kesä­huol­ta­mon

Tuo­mas Pura­nen ja Mik­ko Sauk­ko­rii­pi huol­ta­vat auto­ja opis­ke­lu­paik­kan­sa tilois­sa. Kii­ret­tä on pitä­nyt. Kesä­huol­ta­mo Tuo–Mi ava­si oven­sa tou­ko­kuun lopus­sa ja töi­tä on riit­tä­nyt niin pal­jon kuin ehtii teh­dä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus