Hau­ki­pu­taal­le SM-pai­ni­prons­sia, Hei­tol­la muu­ten­kin menes­tyk­se­käs kevät

Hau­ki­pu­taan Hei­ton vapaa­pai­nin eri­kois­mies Juho Hut­tu­nen pai­ni prons­sil­le vapaa­pai­nin SM-kil­pai­lus­sa Jär­ven­pääs­sä huh­ti­kuun lopul­la jär­jes­te­tyis­sä kil­pai­luis­sa. Hän pai­ni 65kg:n sar­jas­sa. Prons­si­mi­ta­li oli 5. peräk­käi­nen aikuis­ten sar­jas­sa. Täl­lä ker­taa mita­li vaa­ti nel­jä kovaa otte­lua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mir­ja Veh­ka­pe­rä oli­si mie­luus­ti jat­ka­nut EU-par­la­men­tis­sa

Hau­ki­pu­taa­lai­nen euro­par­la­men­taa­rik­ko Mir­ja Veh­ka­pe­rä kerä­si hui­kean yli 36 000 äänen potin, mut­ta se ei riit­tä­nyt jat­ko­pes­tiin EU-par­la­men­tis­sa. Kes­kus­tan paik­ka­mää­rä tip­pui kol­mes­ta kah­teen ja par­la­ment­tiin valit­tiin puo­lu­een ehdok­kais­ta isoim­mat ääni­mää­rät kerän­neet Mau­ri Pek­ka­ri­nen ja Elsi Katai­nen. Mir­ja Veh­ka­pe­rä on kol­man­nek­si suu­rim­mal­la ääni­mää­räl­lä ensim­mäi­sel­lä vara­si­jal­la.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Raha­pe­lit: Viik­ko 21

Lot­to: 1, 5, 13, 15, 21, 27, 37. Lisä­nu­me­ro: 10. Plus­nu­me­ro: 23. Voi­ton­ja­ko: 7 oikein 2 kpl 1 200 000,00 e, 6+1 oikein 4 kpl 46 608,00 e, 6 oikein 1 304,81 e, 5 oikein 38,70 e, 4 oikein 10,00 e, 3+1 oikein 2 e, Plus oikein — e.


Kii­min­ki­joel­le istu­tet­tiin pyyn­ti­ka­laa

Kii­min­ki­joen pyyn­ti­ko­koi­sen kalan istu­tuk­set alkoi­vat kes­ki­viik­ko­na 22.5. Joen kah­dek­saan eri­tyis­ka­las­tus­koh­tee­seen istu­tet­tiin kir­jo­loh­ta yhteen­sä 300 kiloa. Istu­tus­pai­kat ovat Kal­lius­kos­ki Puo­lan­gal­la, Kuri­mon­kos­ki…

Päät­tä­jäl­tä: Talou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vaa ilmas­to­työ­tä

Iis­sä on kevään aika­na pui­tu kun­nan hei­ken­ty­nyt­tä talous­ti­lan­net­ta ja vii­me vuo­den ali­jää­mäi­sek­si jää­nyt­tä tilin­pää­tös­tä. Kun­nan talout­ta pai­na­vat mm. Jak­ku­ky­län osa­kun­ta­lii­tok­sen ole­tet­tua pie­nem­mäk­si jää­nyt vero- ja val­tio­no­suus­ker­ty­mä sekä vii­me vuo­sien isot inves­toin­nit esi­mer­kik­si kou­lui­hin ja lii­kun­ta­paik­koi­hin. Val­tuus­to on teh­nyt talou­den tasa­pai­not­ta­mi­sen nimis­sä sääs­tö­jä kai­kil­la hal­lin­no­na­loil­la. Sääs­tö­jä on haet­tu esi­mer­kik­si kou­lu­kul­je­tuk­sis­ta, tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä ja inves­toin­neis­ta.


Kes­kus­te­lem­me: Pesä­pal­loi­li­joi­den näke­myk­set Iin uudes­ta lii­kun­ta­hal­lis­ta tuo­tu esil­le usei­ta ker­to­ja

Kii­tos Iin kun­nan yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nal­le IiU:n pesis­ju­nio­rei­den laa­ti­man adres­sin vas­taan otta­mi­ses­ta ja huo­liem­me kuun­te­le­mi­ses­ta tiis­tai­na 14.5. Ja suu­ri kii­tos myös omien junio­ri­jouk­kuei­dem­me kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­del­le asias­sa – teis­tä saa kyl­lä olla ylpei­tä!


Jo jou­tui armas aika Joki­ky­läs­sä

Jo jou­tui armas aika­ja suvi suloinen.Kauniisti joka paik­kaa­ko­ris­taa kukkanen…Suvivirsi lau­let­tiin vii­meis­tä ker­taa Hau­ki­pu­taan Joki­ky­län kou­lun kevät­juh­lis­sa vii­me vii­kol­la. Tun­nel­ma oli hai­kea, mut­ta myös tule­vaan luot­ta­va. Muu­tos on uuden alku.