Suvi­vir­si vii­mei­sen ker­ran Joki­ky­läs­sä

Joki­ky­län kou­lus­sa val­mis­tau­du­taan kou­lun vii­mei­seen kevät­juh­laan, sil­lä kylä­kou­lu lak­kaa ja oppi­laat siir­ty­vät ensi syk­sy­nä Ase­ma­ky­län kou­lul­le. Suvi­vir­si kajah­taa var­mas­ti tun­tei­ta herät­tä­väs­ti kevät­juh­las­sa, jota vie­te­tään taval­lis­ta juhlavammin.Tunnelmat kou­lul­la ovat hai­keat, mut­ta samal­la myös iloi­set ja odot­ta­vat. Oppi­laat arve­le­vat, että omaa kylä­kou­lua ja sitä ympä­röi­vää luo­toa tulee var­mas­ti ikä­vä, mut­ta uudes­sa isom­mas­sa kou­lus­sa voi saa­da pal­jon uusia kave­rei­ta. Plus­sa­na näh­dään myös laa­ja väli­tun­ti­pi­ha, urhei­lua­lue ja leik­ki­pi­ha. Kieh­to­vaa on myös, kun luok­ka­huo­nei­ta on pal­jon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kir­jas­to, jouk­ko­lii­ken­ne ja uusi moni­toi­mi­ta­lo jää­li­läis­ten ykkö­sai­heet

Jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö Edwin ‘t Lam esit­te­li jää­li­läi­sil­le asu­ka­sil­las­sa alu­een jouk­ko­lii­ken­teen lin­jo­jen muu­tok­sia, jot­ka ovat herät­tä­neet asuk­kais­sa monia kysy­myk­siä. Jää­lis­sä on vuo­sien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Väi­sä­sel­tä albu­mil­li­nen tosi­ta­ri­noi­ta

Väi­sä­nen jne. -yhtyeel­tä ilmes­tyy vapun jäl­keen levy Kah­den hen­gen boo­li. Tari­nan­omais­ten kap­pa­lei­den sano­jen ja säve­len taka­na on kokoon­pa­non hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen lau­la­ja Tomi Väi­sä­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Teks­ta­rit 30.4.

Te jot­ka juok­set­te käve­ly­teil­lä. Huo­mioi­kaa toi­set kul­ki­jat ohi­tus­ti­lan­tees­sa hidas­ta­mal­la vauh­tia tai siir­ty­kää juok­su­ra­doil­le. Kädet vis­paa, ajan­ot­to ran­tees­sa Oli­si­ko Iin päät­tä­jil­lä…


Mie­li­pi­de: Padot­tu­jen jokien saa­lis­me­ne­tyk­set on kom­pen­soi­ta­va

Pää­mi­nis­te­ri Sipi­lä on irrot­ta­nut lähes kah­dek­san mil­joo­naa euroa vael­lus­ka­lo­jen eli­no­lo­suh­tei­den paran­ta­mi­seen vuo­sil­le 2016–2019. Tämän lisäk­si hank­kee­seen on käy­tet­ty EU-rahas­to­jen ja yksi­tyis­ten rahaa 12 mil­joo­naa euroa. Hank­keen osa­ta­voit­tee­na oli suun­ni­tel­la Iijoel­le vii­teen voi­ma­lai­tok­seen kala­por­taat, käyn­nis­tää lohen ja tai­me­nen yli­siir­to voi­ma­lai­tos­ten ylä­puo­li­sil­le vesia­lueil­le ja toteut­taa kalan­poi­kas­ten pilot­ti­han­ke poi­kas­ten alas­vael­luk­sen tur­vaa­mi­sek­si.
Sit­kot jäi­vät tie­tä­mät­tä Iin visai­li­joi­ta

Iin järk­kä­vi­sai­li­jat jakau­tui­vat täl­lä ker­taa kol­meen sak­kiin. Kisa oli näin hyvä­ta­soi­nen. Iiläi­nen sit­­kot-nimi­­tys oli yllät­täen outo. Mut­ta Ange­la Davis, Wham-yhtyeen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus