Hon­ka­sen­pe­rän kaa­voi­tus­ti­lan­ne kis­mit­tää asuk­kai­ta – Ala­ky­län, Tirin­ky­län, Hai­pus­ky­län ja Han­hi­pe­rän osay­leis­kaa­van luon­nos esi­tel­tiin

Uusi osay­leis­kaa­va on tuo­mas­sa Ala­ky­län ja mui­den kaa­­va-alu­ee­­seen kuu­lu­vien kylien alu­eel­le mah­dol­li­suu­den raken­taa yhteen­sä jopa 200 uut­ta asuin­pien­ta­loa. Kaa­va­luon­nok­ses­sa on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Oli­pa nimi­mer­kil­lä Kan­sa­lai­nen Iin kun­nas­ta hyvä kir­joi­tus. Se pitää jakaa kai­kil­le päät­tä­jil­le seu­raa­vas­sa val­tuus­ton kokouk­ses­sa. Kun­nan­joh­ta­ja voi­si lukea koti­läk­sy­nä teks­tin ihan useam­paan ker­taan, kos­ka kir­joi­tuk­ses­sa on tot­ta joka sana.Päät­tä­jäl­tä: Yksi­tyis­tei­den avus­tus­käy­tän­teet

Lumet ovat koh­ta­puo­lin sula­neet ja yksi­tyis­teil­tä­kin on vii­mei­set soh­jot saa­tu lähi­päi­vä­nä pois­tet­tua. Yksi­tyis­tei­den avus­tus­muo­dos­ta on käy­ty ajoit­tain kii­vas­ta­kin kes­kus­te­lua kun­ta­lii­tos­pää­tök­ses­tä läh­tien, syy sii­hen lie­nee se, että yhdis­ty­neil­lä kun­nil­la oli eri­lai­set yksi­tyis­tei­den avus­tus­käy­tän­teet. Vii­me val­tuus­to­kau­del­la saim­me poliit­ti­ses­ti rat­kai­sua sen, että avus­tus tapah­tuu tei­den aurauk­sel­la. Vali­tet­ta­vas­ti pää­tök­sen jäl­keen ympä­ris­tö­ta­lon viran­hal­ti­jat vii­sau­des­saan laa­ti­vat ohjeen, jos­sa soh­jo ei ollut­kaan tal­vi­au­rauk­seen kuu­lu­va (käsit­tä­mä­tön tul­kin­ta). Pit­kil­lä vas­tea­joil­la pyy­de­tyt auraus­tar­jouk­set joh­ti­vat lumen tal­laan­tu­mi­seen ja siten polan­teen muo­dos­tu­mi­seen, jota tei­den omis­ta­jat ovat kus­tan­nuk­sil­laan pois­ta­neet.


Toi­mit­ta­jal­ta: Onnea meil­le kai­kil­le!

Onnek­si olkoon sinul­le uusi tai uudel­leen­va­lit­tu kan­san­edus­ta­ja Oulun vaa­li­pii­ris­tä. Olet var­mas­ti nyt kyen­nyt toteut­ta­maan unel­ma­si ja muis­tat var­maan­kin, että olet ehkä luvan­nut toteut­taa myös äänes­tä­jie­si haa­vei­ta. Olet nyt pääs­syt vah­vas­ti vai­kut­ta­maan pait­si koko maan, mut­ta myös vaa­li­pii­ri­si asioi­hin.


Pää­siäis­ter­veh­dys: Häm­men­nyk­ses­tä toi­voon

”Kun he oli­vat ymmäl­lä täs­tä, hei­dän edes­sään sei­soi yhtäk­kiä kak­si mies­tä sädeh­ti­vän kirk­kais­sa vaat­teis­sa. Nai­set peläs­tyi­vät ja pai­noi­vat kat­seen­sa maa­han. Mut­ta mie­het sanoi­vat heil­le: ”Mik­si etsit­te elä­vää kuol­lei­den jou­kos­ta? Ei hän ole tääl­lä, hän on nous­sut kuol­leis­ta.” Luuk. 24:4–6


Kes­kus­te­lem­me: Jar­rua Ollin­kor­ven tuu­li­puis­ton raken­ta­mis­suun­ni­tel­miin

Iin kun­ta on ”kun­nos­tau­tu­nut” mm. säh­kö­au­toi­lun ja tuu­li­voi­man edel­lä­kä­vi­jä­nä ja pilot­ti­kun­ta­na. Iihin on vii­me vuo­si­na raken­net­tu tuu­li­myl­ly­jä kym­me­niä, joko­han nii­tä alkaa olla lii­kaa?

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus