Yksi­tyis­tie­a­vus­tus­käy­tän­nöt muut­tu­vat Oulun alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus päät­ti 15.4 2019 kau­pun­gin avus­ta­mi­sen yksi­tyis­tie­lain mukai­sis­ta avus­tus­kri­tee­reis­tä. Samal­la pää­tet­tiin, että työ­nä tapah­tu­va avus­ta­mi­nen (aurausa­vus­tus) lak­kaa ja tie­kun­tia avus­te­taan jat­kos­sa rahal­li­ses­ti. Näin tie­kun­nat jär­jes­tä­vät itse kesä- ja tal­vi­kun­nos­sa­pi­don halu­maan­sa laa­tu­ta­soon. Omien piha­tei­den ja tie­kun­nat­to­mien tei­den kun­nos­sa­pi­to on omis­ta­jien ja tie­tä tar­vit­se­vien vas­tuul­la. Yksi­tyis­tie­a­vus­tus­käy­tän­nöt muut­tu­vat Oulus­sa 1.6.2019 alkaen

Lue lisää

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan

Perus­suo­ma­lai­set lisä­si eni­ten kan­na­tus­taan edus­kun­ta­vaa­leis­sa Oulun vaa­li­pii­ris­sä. Puo­lue saa uuteen edus­kun­taan yhteen­sä nel­jä paik­kaa. Perus­suo­ma­lai­set kerä­si 20,7 pro­sent­tia kai­kis­ta anne­tuis­ta äänis­tä ja kas­vat­ti ääni­mää­rään­sä 4,2 pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tal­le lähes puo­let yli-iiläis­ten äänis­tä

Kes­kus­ta kerä­si 49,1 pro­sent­tia yli-iiläi­­sää­­nes­­tä­­jien äänis­tä. Seu­raa­vak­si suo­si­tuim­mak­si puo­lu­eek­si nousi perus­suo­ma­lai­set 18,3 pro­sen­tin ääni­saa­liil­laan. Vasem­mis­to­liit­to, sdp ja sini­set oli­vat seu­raa­vi­na.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­ta ja perus­suo­ma­lai­set sai­vat kii­min­ki­läis­ten ja jää­li­läis­ten äänet

Kii­min­gin äänes­ty­sa­lueil­la kes­kus­ta nousi näi­den edus­kun­ta­vaa­lien suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si. Peräs­sä seu­ra­si perus­suo­ma­lai­set. Jää­lin alu­eel­la perus­suo­ma­lai­set nousi suu­rim­mak­si puo­lu­eek­si 28,8 pro­sen­tin ääni­saa­liil­la,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Jää­lin vaa­li­päi­vä oli ennä­tys­vil­kas

Var­si­nai­nen vaa­li­päi­vä käyn­nis­tyi Jää­lis­sä pie­nel­lä jono­muo­dos­tuk­sel­la, sil­lä innok­kaim­mat oli­vat äänes­tys­pai­kal­la jo hiu­kan ennen vaa­li­huo­neis­ton ovien aukea­mis­ta. – Jää­lis­sä on kaik­ki­aan 3.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Simon Kyre­ne­läi­nen tutum­pi Ilk­ka Remes­tä Iin visas­sa

Pääl­le pai­na­va pää­siäi­nen kar­si Iin Järk­kä­vi­san jouk­kuei­ta mm. sii­nä, että Itä­maan tie­tä­jät lie­ne­vät ereh­ty­neet pyhä­ajas­ta ja mat­kan­neet kai­ke­ti Bet­le­he­miin. Kyse­li­jä oli han­ka­loit­ta­nut pin­nan keruu­ta toka­puo­lia­jan kysy­myk­sil­lä, mikä joh­ti ylei­ses­ti hyy­ty­mi­seen muil­la, pait­si Toh­ve­li­rois­toil­la. Vih­jeet oli­vat kink­ki­siä eikä niil­lä juh­lit­tu. Saa­ris­to­lai­set vete­li kol­mo­sen ainoa­na kodin­ko­ne­liik­keis­tä. Kah­vin­suo­dat­ti­men kek­si­jäs­tä tuli kak­ko­nen eikä Vil­ho Lam­men koti­ky­lä­kään ollut outo. Musiik­ki ei oikein nat­san­nut.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­tan kan­na­tus las­ki, perus­suo­ma­lais­ten nousi myös Iis­sä

Kes­kus­tan kan­na­tus tip­pui Iis­sä 9,5 pro­sent­tia vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­ta. Puo­lue oli kui­ten­kin edel­leen suo­si­tuin 31,8 pro­sen­tin kan­na­tuk­sel­laan. Suu­rin­ta kan­na­tus oli Kui­va­nie­men Joki­ky­läs­sä, jos­sa kes­kus­ta kerä­si 61,6 pro­sent­tia äänis­tä. Vähi­ten puo­lue kerä­si ääniä Ala­ran­nal­ta, jos­sa kes­kus­tan osuus äänis­tä oli 24,8 pro­sent­tia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus