Kaik­ki puo­lu­eet paran­tai­si­vat lii­ken­neyh­teyk­siä

Kaik­ki Ran­ta­poh­jan alu­eel­la vai­kut­ta­vat edus­kun­ta­puo­lu­eet pitä­vät lii­ken­neyh­teyk­siä tär­keim­pä­nä Oulua tai lähi­seu­tua kos­ket­ta­va­na hank­kee­na. Asia sel­vi­ää Ran­ta­poh­jan puo­luei­den pii­ri­jär­jes­tö­jen edus­ta­jil­le teke­mäs­tä kyse­lys­tä. Vas­tauk­sia pyy­det­tiin puo­lueil­ta, joil­la on pii­ri­toi­min­taa alu­eel­la ja aina­kin yksi edus­ta­ja edus­kun­nas­sa.

Lue lisää

KII­KUl­le kau­ka­lo­pal­los­sa kak­si SM-hope­aa

Jyväs­ky­läs­sä pela­tus­sa ikä­mies­ten kau­ka­lo­pal­lon SM-tur­­nauk­­ses­­sa KIIKU eli Kii­min­gin Kun­toi­li­jat sai hope­aa kah­des­sa ikä­luo­kas­sa. 60-vuo­­tiai­­den sar­jas­sa voi­ton vei hel­sin­ki­läi­nen Töö­lön Wesa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmai­sia koi­ran­kak­ka­pus­se­ja auto­maa­tis­ta

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa koi­ra­nul­koi­lut­ta­jil­le ilmai­sia koi­ran­kak­ka­pus­se­ja Tiks­Pac-auto­maa­teis­ta, joi­ta on lai­tet­tu eri puo­lil­le kau­pun­kia 25 kap­pa­let­ta. Sijain­nit voi kat­soa kartta.ouka.fi -sivus­tol­ta >Kadut ja puis­tot >Varus­teet.


Ran­ta­poh­jas­ta 29.3.1979Yli vii­si­sa­taa Oulu-opis­ton muusik­koa esiin­tyy yksin, yhty­eis­sä ja kuo­rois­sa Poh­jan­kar­ta­nos­sa per­jan­tai­na ja lau­an­tai­na 12.–13.4. Tilai­suuk­sis­sa ovat edus­tet­tu­na lähes kaik­ki musii­kin tyy­li­la­jit: tai­de­musiik­ki, klas­si­nen, popu­laa­ri­musiik­ki, pop/rock/iskelmä, kan­san­musiik­ki ja maa­il­man­musiik­ki.


Pap­pi­lan ja joen väliin pien­ta­loa­lue

Kii­min­gin pap­pi­lan alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­sel­la kirk­ko­jen ja mui­den seu­ra­kun­nal­lis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lue muok­kau­tuu asuin­ton­tik­si. Samal­la myös pap­pi­lan kiin­teis­tö muut­tuu yksi­tyi­sek­si asuin­ton­tik­si. Kaa­va­muu­tok­sen…


Suu­ri pää­siäis­kon­sert­ti Iis­sä

Suu­ri pää­siäis­kon­sert­ti on Iin kir­kos­sa hil­jai­sen vii­kon maa­nan­tai­na 15.4. kel­lo 18. Iin kir­kos­sa ei ole ennen ollut näin suu­rel­la soi­tin- ja kuo­ro­ko­koon­pa­nol­la toteu­tet­tua kon­sert­tia.