Esil­lä mat­kai­lun näky­mät ja kapa­si­teet­ti

Iin elin­voi­ma­pal­ve­luis­ta vas­taa­va Mic­ro­po­lis kut­sui kun­nan alu­eel­la toi­mi­vat mat­kai­lu­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jat kes­kus­te­le­maan alu­een pal­ve­lu­ka­pa­si­tee­tis­ta ja mat­kai­lun kehit­tä­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Fysio­te­ra­pias­ta apua syn­ny­tyk­sen jäl­keen

Suo­rien vat­sa­li­has­ten erkau­ma saat­taa koh­da­ta ketä tahan­sa esi­mer­kik­si yli­pai­non tai yksi­puo­li­sen fyy­si­sen kuor­mi­tuk­sen seu­rauk­se­na, mut­ta ylei­sin se on syn­nyt­tä­neil­lä aideil­lä, joil­le se poik­keuk­set­ta kehit­tyy ras­kausai­ka­na kas­va­van koh­dun tar­vi­tes­sa tilaa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ehdol­la edus­kun­taan: Pide­tään koko Suo­mi asut­tu­na!

Ilmas­ton­muu­tos­kes­kus­te­lus­ta on syn­ty­nyt myrk­ky poh­joi­sen elin­kei­noil­le. Oli­si­kin syy­tä muis­taa, että kun kivil­lä ale­taan ete­läs­tä poh­joi­sen ihmi­siä heit­te­le­mään, kään­ne­tään kes­kus­te­lu sii­hen, että lähes kol­me nel­jäs­osaa pääs­töis­tä tulee ener­gias­ta. Hel­sin­kiä läm­mi­te­tään kivi­hii­lel­lä.


Tänään vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Edus­kun­ta­vaa­lien vii­mei­nen ennak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on tänään tiis­tai­na. Maa­nan­tai­aa­muun men­nes­sä koko maas­sa ennak­koon oli käy­nyt äänes­tä­mäs­sä 22,4 pro­sent­tia äänioi­keu­te­tuis­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


“Joka­pai­kan­höy­lä” ja keräi­li­jä

Paa­vo Aro­laak­son, 74, kynien, lip­pis­ten ja mai­nos­pai­to­jen keräi­ly­vil­li­tys alkoi työ­vuo­si­na Rau­ma-Repo­las­sa Mar­tin­nie­mes­sä. Teh­taal­la kävi työ­ka­lu­ja esit­te­le­mäs­sä edus­ta­jia, joil­ta hän sai kinut­tua mainosrekvisiittaa.Nyt kyniä on pari tuhat­ta kap­pa­let­ta ja lip­pik­siä pit­käs­ti tois­ta sataa. T-pai­to­ja ja pipo­ja­kin on mel­koi­nen mää­rä. Keräi­lys­sä ovat aut­ta­neet myös suku­lai­set ja tuttavat.Kynät on pah­vi­laa­ti­kos­sa ja lip­pa­la­kit siis­teis­sä pinois­sa vaa­te­kaap­pien ylä­hyl­lyil­lä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKylä­ko­lum­ni: Suo­men elin­voi­ma teh­dään kylis­sä ja kort­te­leis­sa – yhdes­sä

Itse­näi­nen Suo­mi viet­ti hil­jak­koin sata­vuo­tis­synt­tä­rei­tään yhdes­sä-tee­mal­la. Juu­ri yhte­näi­syy­des­sä on pie­nen kan­sa­kun­nan vah­vuus, mikä on todis­tet­tu useil­la kan­sain­vä­li­sil­lä tut­ki­muk­sil­la. Esi­mer­kik­si luo­vuu­tem­me ja ongel­man­rat­kai­su­ky­kym­me yhdis­te­tään maa­il­mal­la oma­laa­tui­seen yhte­näis­kult­tuu­riim­me. Mitä suu­rem­pi uhka mei­hin on koh­dis­tu­nut, sen yhte­näi­sem­pi­nä olem­me seis­seet.


Kes­kus­te­lem­me: Caru­na tie­dot­taa hank­keis­taan lain edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la

Juha Pyl­väs kir­joit­taa Ran­ta­poh­jas­sa 26.3. maa­no­mis­ta­jien oikeus­tur­vas­ta. Kir­joi­tuk­ses­sa on käy­tet­ty esi­merk­ki­nä Caru­na Oy:tä. Kuten Pyl­väs tote­aa, suun­nit­te­lem­me uut­ta 110 kV voi­ma­joh­toa Pudas­jär­vel­tä Ranual­le Koil­lis­maan alu­een säh­kön­ja­ke­lun toi­mi­tus­var­muu­den paran­ta­mi­sek­si ja eri­tyi­ses­ti Ranuan kun­nan säh­kön­ja­ke­lun var­mis­ta­mi­sek­si. Pudas­jär­vi-Ranua voi­ma­joh­to­han­ke on täl­lä het­kel­lä yleis­suun­nit­te­lu­vai­hees­sa, johon liit­tyen maas­tos­sa teh­dään kar­toi­tus­töi­tä Maan­mit­taus­lai­tok­sen myön­tä­män tut­ki­mus­lu­van nojal­la.