Oulu halu­aa aikais­taa tur­pees­ta luo­pu­mis­ta – Tur­ve­tuo­tan­to on mer­kit­tä­vä työl­lis­tä­jä Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Oulun kau­pun­gin omis­ta­ja­po­liit­ti­sen lin­jauk­sen mukaan tur­peen ener­gia­käyt­tö lop­puu Oulus­sa koko­naan 2040-luvun aika­na. Kau­pun­gin­hal­li­tus teki tiu­kan 7–6-äänestyksen jäl­keen Jen­ni Pit­kon ja.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tuuk­ka Tiek­so­la tekee vakuut­ta­vaa jäl­keä jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa

Oulun Kärp­pien A-nuor­ten hyök­kää­jä Tuuk­ka Tiek­so­la on teh­nyt vakuut­ta­van nousun nuor­ten jää­kie­kon hui­pul­le. 17-vuo­tias jää­li­läi­nen vei nimiin­sä nuor­ten SM-lii­gan run­ko­sar­jan kevät­kau­den pis­te­pörs­sin kär­ki­si­jan ja Kari Jalo­nen -pal­kin­non. Tuuk­ka pal­kit­tiin myös par­haan tulok­kaan Yrjö Haka­la -pal­kin­nol­la. Lisäk­si hänet on valit­tu useam­paan ker­taan alle 20-vuo­tiai­den kuu­kau­den pelaa­jak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Mik­sei kak­si­kin saha­muis­to­merk­kiä?

Hau­ki­pu­taa­lai­set ovat herän­neet saha­pe­rin­teen säi­lyt­tä­mi­seen tai edes muis­to­mer­kin pys­tyt­tä­mi­seen. Piip­pu­jen pur­ka­mi­sen vas­tai­nen tais­te­lu on tun­tu­nut tais­te­le­mi­sel­ta tuu­li­myl­ly­jä vas­taan. Vii­mei­sin pää­tös oli San­ta­hol­man pii­pun pur­ka­mi­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Tosi suu­ri kult­tuu­ri­te­ko Sisul­la ja Sydä­mel­lä -kir­jan teki­jöil­tä, kun ovat ylös­kir­jan­neet kylä­his­to­ri­aa ja tapah­tu­mia moni­puo­li­ses­ti. Mie­len­kiin­tois­ta luet­ta­vaa riit­tää pit­käk­si aikaa. Läm­min kii­tos teki­jöil­le.
Hyvä yhteis­hen­ki on kylä­kir­jan salai­suus

Joki­ky­län kylä­ta­lol­la käy vil­kas ja iloi­nen puheen­so­ri­na. Enti­sen Joke­lan kou­lun luok­ka­huo­nee­seen on katet­tu täy­te­kak­ku­kah­vit — on aihet­ta juh­laan! Joki­ky­län kylä­his­to­ria­pii­rin suur­han­ke, kylä­kir­ja “Sisul­la ja Sydä­mel­lä” on juu­ri ilmes­ty­nyt. Käsis­sä on 530-sivui­nen opus, joka sisäl­tää haas­tat­te­lui­hin ja muis­ti­tie­toon perus­tu­via ker­to­muk­sia ja kuvauk­sia Joki­ky­län, Tai­pa­leen­ky­län ja Onka­mon kylien elä­mäs­tä pää­osin ajal­ta 1920–1970.Kyläkirjan teki­jä­kaar­tiin kuu­luu 19 jäsen­tä, vie­ras­ky­näi­li­jöi­tä sekä lukui­sa jouk­ko tie­to­ja ja valo­ku­via anta­nei­ta kylä­läi­siä. Kylä­kir­jaa on jo ehdit­ty lukea ahke­ras­ti ja se niit­tää kii­tok­sia.– Lop­pu­tu­los yllät­ti mei­dät teki­jät­kin, sanoi kylä­kir­jan toi­mit­ta­mi­ses­ta vas­tan­nut H. Tapio Han­he­la.


Ehdok­kaan valin­ta oli help­poa

Eilen käyn­nis­ty­nyt edus­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys alkoi hyvin vilk­kaas­ti. Hau­ki­pu­taan ennak­ko­ää­nes­tys­pai­kal­la oli heti alkuun pit­kät jonot.