Paki­noit­si­ja Rent­ta­he­lek­ku: Vio­le­tit

Tar­tuin pää­toi­mit­ta­ja Keva­jär­ven anta­maan mah­dol­li­suu­teen esit­täy­tyä kan­san­edus­ta­jaeh­dok­kaa­na Ran­ta­poh­jas­sa ja esit­tää aja­tuk­sia­ni vaa­lien alla. Ajat ovat lii­oit­te­le­mat­ta kovin myk­ky­räi­set. Tääl­lä Poh­jan peril­lä menee elo ankeak­si, jos ei nyt ale­ta hom­miin! Ja rai­vat­ta­vaa on. Pel­lot on rai­vat­tu ja täl­lä het­kel­lä pilal­le tal­lat­tu. Nyt pitää rai­va­ta pel­to­jen pilal­le tal­laa­jat.


Kun­ta­lii­tos ei lisää kun­nan hou­kut­te­le­vuut­ta – Asia on huo­mat­tu myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Tut­ki­muk­sen mukaan kun­tien yhdis­ty­mis­ten elin­kei­no­vai­ku­tuk­set ovat päin­vas­tai­sia tavoit­tei­siin näh­den. Tämä on huo­mat­tu myös Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin Yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Loma-asun­non muut­ta­mi­nen oma­ko­ti­ta­lok­si Juo­pu­lil­la ei onnis­tu­nut

Kaa­va­mer­kin­tö­jen tul­kin­ta eri­koi­si­ne perus­te­lui­neen estää Pert­ti Hon­kas­ta asu­maan vaki­tui­ses­ti koto­naan Juo­pu­lil­la, ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa 22.3.2018. Hon­ka­nen asuu Yli­kii­min­gin Juo­pu­lin kyläl­lä vapaa-ajan­­kiin­­teis­­tös­­sä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausTeks­ta­rit

Otta­kaa hyvät ihmi­set kan­taa Yli-Olha­van tuu­li­voi­ma­puis­ton osay­leis­kaa­vaa vas­taan. uudet myl­lyt peit­tä­vät 100 % Yli-Olha­van mai­se­mas­ta. Tuu­len suun­nat muut­tu­vat, väl­ke ja humi­na ovat val­ta­vat. Iin kun­nan päät­tä­jät uhraa­vat koko Yli-Olha­van, jot­ta pelas­tai­si­vat Iin kun­nan kural­le men­neen talou­den. Kan­nan­ot­to on teh­tä­vä 4.4.2019 men­nes­sä Iin kun­taan, Joki­suun­tie 2, 91101 Ii tai säh­kö­pos­ti kirjaamo@ii.fi


Toi­mit­ta­jal­ta: Taas humah­taa

Maa­ta näyt­tää, humah­taa. Jout­sen, töyh­tö­hyyp­pä, puo­li kuu­ta peip­po­ses­ta. Kuraa ohi aja­vas­ta autos­ta, koi­ran­kak­ka, katu­pö­ly. Onpa likai­set ikku­nat. Kuk­ka­mul­lan vaih­to, sie­men­pus­sit,…Kes­kus­te­lu­ja sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den eriar­voi­suu­des­ta – Hau­ki­pu­taa­lai­nen kokoo­museh­do­kas Päi­vi Hirs­so käyn­nis­ti vaa­li­kam­pan­jan­sa koti­kon­nuil­taan

Halo­sen­nie­me­läi­set Mer­vi Nis­ka­la ja Hele­na Joki­pii sekä alu­een kesä­asu­kas Maik­ki Kivi­har­ju oli­vat tul­leet kuun­te­le­maan Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­van kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaan Päi­vi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus