Van­hus­ten­huol­lon val­von­taa tehos­tet­tu

Van­hus­ten­hoi­to on nous­sut huo­le­nai­heek­si hoi­va­ko­deis­sa ilmen­nei­den epä­koh­tien vuok­si. Alue­hal­lin­to­vi­ras­tois­sa (AVI) asia näkyy lisään­ty­nei­nä kan­te­lui­den mää­rä­nä ja mui­na yhtey­den­ot­toi­na. Koko maas­sa teh­tiin vii­me vuon­na 138 van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lui­hin liit­ty­vää kan­te­lua. Tänä vuon­na nii­tä teh­tiin kuu­den ensim­mäi­sen vii­kon aika­na 75, joi­den lisäk­si on teh­ty 110 epä­koh­tail­moi­tus­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Teks­ta­rit

Suu­ret kii­tok­set Iin Ter­veys­a­se­man hen­ki­lö­kun­nal­le saa­mas­ta­ni hyväs­tä pal­ve­lus­ta. Aurin­kois­ta kevät­tä ja jak­sa­mis­ta kai­kil­le. PS Jätet­tyä­ni soit­to­pyyn­nön, minul­le soi­tet­tiin 2–3 tun­nin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Har­taus: Misä oot, ihi­mi­ne?

”Misä oot?” Sii­nä on kysy­mys, johon lan­ka­pu­he­lin­su­ku­pol­ven ei tar­vin­nut kos­kaan vas­ta­ta. Sitä oltiin siel­lä, mihin sit­ten soi­tet­tiin­kin. ”Mis­sä sinä olet”,…Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 11

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: jau­­he­­li­­ha-peru­­na­­so­­se­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: pinaat­ti­keit­to,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iglu­kah­vi­la meren jääl­le avau­tuu jäl­leen

Hau­ki­pu­taan edus­tal­le meren jääl­le on val­mis­tu­mas­sa jäl­leen iglu­kah­vi­la. Dmit­ry Murzin aloit­ti iglun ja lumi­muu­rin teke­mi­sen vajaa viik­ko sit­ten ja on pais­ki­nut töi­tä aina­kin seit­se­män tun­tia päi­vit­täin.


Esiin­ty­mi­sen tai­kaa jo kym­me­net­tä vuot­ta

Kun San­ni Vil­mi, 17, halusi seit­se­män­vuo­ti­aa­na vaih­te­lua arkeen ja olla het­ken joku toi­nen, tuli kuvioi­hin teat­te­ri. Oulu-opis­ton pitä­mään teat­te­ri­ker­hoon liit­ty­mi­nen Hau­ki­pu­taan Teat­te­ri­kuo­pal­la on ollut hänen mukaan erit­täin hyvä pää­tös.– Voin sanoa, että on ollut par­haim­mat 10 vuot­ta elä­mäs­tä­ni, Vil­mi kertoo.Haukiputaan alu­eel­la nuor­ten näyt­te­li­jöi­den ja har­ras­ta­jien toi­min­taa on mel­ko vähän. Vil­min mukaan teat­te­ri ei ole har­ras­tuk­se­na kovin­kaan kuu­lui­sa, vaan tie­to ker­ho­toi­min­nas­ta ja sii­hen hake­mi­ses­ta kul­kee pää­asias­sa kave­ril­ta toi­sel­le. Teat­te­ri­kuo­pal­la toi­mii useam­pi eri nuor­ten ryh­mä, ikä­luok­kien mukaan. Vil­min ryh­mäs­sä on kui­ten­kin täl­lä het­kel­lä enem­män kuin mone­na vuo­te­na aiem­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus